Назад

Представители на сдружение „Обединение на строителите в България“ на среща в БТППНа 26 януари в БТПП се проведе среща с представители на сдружение „Обединение на строителите в България“. В срещата участваха Цветан Симеонов – председател на БТПП, Венелин Терзиев и инж. Мирослав Мазнев – съответно председател и член на Управителния съвет на сдружението.

Представени бяха целите и задачите на сдружението, насочени основно към малкия и средния бизнес в строителния бранш. Венелин Терзиев очерта проблемите в сектора и задачите, които то си поставя за подобряване управлението на дейността на строителния сектор в страната,  повишаване на отговорността на строителя към съществените изисквания към строежите и качеството на изпълнение, подобряване възможностите за реализация и разрешаване главно на проблемите и потребностите на средните и малките строителни дружества. По време на срещата бяха очертани и част от проблемите в бранша, свързани с участие в обществени поръчки и организирането на търгове, изпълнението на отделните дейности, трудностите, свързани с икономическата криза.

Председателят на Палатата потвърди, че обществените поръчки са много важна част от административната дейност и работата в тази насока ще е от полза за позицията на България в стремежа й към издигане на по-високо ниво „върховенството на правото“ и постигане на целта за присъединяването към Шенгенското пространство.

Позицията на Палатата е в подкрепа и насърчаване на бизнеса и в защита на интересите на предприемачите. Българската търговско-промишлена палата винаги е съдействала на браншовите организации за промени в нормативната база с цел облекчаване на административните тежести.

Обсъдени бяха също принципни въпроси, свързани с възможните насоки за подобряване работата в сектора, намаляване на неприсъщите разходи и изисквания, с цел оптимизиране на дейността. Особено внимание се обърна и на конкретни мерки за защита на правата и законните интереси на фирмите и издигане авторитета на сектора.

 

 


29.01.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад