Назад

БТПП подкрепя въвеждането на електронни ваучери за храна, но използването на ограничена мрежа от доставчици е дискриминационно предложениеБългарската търговско-промишлена палата, след като се запозна със Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, изразява своята принципна подкрепа по отношение на част от предложените промени за увеличаване на сумите за ваучерите за храна, тъй като те отчитат инфлационните процеси в страната.

Въпреки това, Палатата счита, че част от останалите предложения могат да бъдат изменени, за да отговарят на пазарните принципи и новите тенденции, които се налагат в света от навлизането на дигитализацията във всички процеси. В тази връзка изразява следните принципни бележки:

БТПП вече е изказала своята подкрепа за преминаване изцяло на електронни ваучери на храна и постепенното отпадане на хартиените в един бъдещ период. В тази връзка Палатата не подкрепя предложението „лицето не е длъжно, но може да разполага с образец на ваучер за храна на електронен носител“. На практика с това предложение лицето е длъжно да има хартиени ваучери, и се въвежда нормата за притежание на електронни ваучери като пожелателна, което противоречи на идеята за премахване на хартиените ваучери, които са много по-трудни за проследяване и контрол.

БТПП принципно подкрепя и идеята за детайлно разписване на изискванията на ваучерите за храна на електронен носител. Палатата също предлага при разписване на условията и възлагане на изпълнението на решение за електронни ваучери да бъде предвидено използването на международни стандарти за идентификация на ваучерите, както и интегрирането на стандартни баркодове в електронните формати, които да позволяват безпроблемното прочитане на ваучерите на каса в търговските обекти. За гладкото притичане на работата на една система има нужда и от уникална идентификация на издаващия ваучер, клиентите и точката на продажба. Прилагането на международни стандарти ще допринесе за по-доброто администриране на услугата и прилагането на съответния контрол, както и до намаляване на рисковете от използването на нерегламентирани търговски практики. В тази връзка БТПП остава на разположение със свои експерти за участие в работни групи при последващото изменение на подзаконовата нормативна уредба, с цел да сподели опита и знанията на международната организация GS1, чиято дейност повече от 50 години е съсредоточена в разработването и прилагането на стандарти за търговията на дребно.

От друга страна в законопроекта е записано, че използваните ваучери ще се използват само в ограничена мрежа от доставчици, което е дискриминационно предложение и противоречи на стопанската инициатива. Палатата винаги е отстоявала пазарния принцип, че всяко едно лице, което отговаря на законовите изисквания може и има право да бъде доставчик на услуги и в това отношение не трябва да се допускат никакви изключения.

Във връзка с горепосочените съображения БТПП не подкрепя предложените промени в Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане и изпрати Становището си до Парламентарната комисия по труда, социалната и демографската политика.

 


07.12.2022 г.
Назад