Назад

Обучение на експертите на БТПП с месторабота в Регионалните търговско-промишлени палати/камари за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд

В изпълнение на програмата за „Безопасни и здравословни условия на труд“  и с цел повишаване знанията на служителите си в РТПП/К, БТПП организира и проведе обучение по темите „Държавна политика по здраве и безопасност при работа“ и „Стратегическа рамка на Европейския съюз за безопасност при работа за периода 2021 – 2027 г.“.

Лекторът, н.с. I-ва ст. Инж. Митко Мирчев представи пред участниците ключовите приоритети и действия за подобряване на здравето и безопасността на работещите, при отчитане на бързите промени в икономиката, демографията и моделите на работа. Представени бяха сравнителни графики относно демографското състояние на работещите в България и в страните от ЕС и нивото им на знания и дигитални умения.

Лекторът отдели специално внимание на темата за Изкуствения интелект (ИИ), интернетd на нещата (ИН) и роботиката, които ще създадат нови възможности и ползи за нашето общество. Подчертано бе, че Изкуственият интелект може да донесе на гражданите по-добро здравеопазване, по-безопасни коли, персонализирани, по-евтини и по-трайни продукти.

Лекторът се спря на използвания в момента подходq ориентиран към индустрията – Индустрия 4.0. и отбеляза, че ако искаме да не изоставаме от другите страни – членки на ЕС трябва да преминем към прилагане на новата концепция Индустрия 5.0, която съдържа три основни елемента: ориентираност към човека, устойчивост и издръжливост.

Представена бе и актуализираната Стратегическа рамка на ЕС за безопасност и здраве при работа за периода 2021-2027 г. с акцент върху: предстоящи промени в нормативната база на ЕС и инициативи за по-здравословно работно място; превенция и подготвеност. Разгледани бяха етапите и процесите на промяната и отделните фази, коите следва да се изпълнят, за да се постигане крайният резултат.

Присъстващите бяха запознати и с разработените стандарти: ISO 45001:2018 Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания с указания за прилагане; ISO/TS 10020:2022 Управление на промяната в организацията — Процеси; БДС ISO 45003:2021 Психологично здраве и безопасност на работното място. Указания за управление на психологичните рискове; БДС EN ISO 22301:2020 Системи за управление на непрекъснатостта на дейността; СД ISO/PAS 45005:2021 Общи указания за безопасна работа по време на пандемията от COVID-19.

Участниците в обучението изслушаха презентация по проект СМАРТ, изнесена от Беата Папазова, съветник "Европейска интеграция и проекти" в БТПП.

Като съпътстващи теми участниците обсъдиха: използването на публичната част на  Търговския регистър на БТПП – ЕДИПЪБ при изготвяне и издаване на сертификати за непреференциален произход на стоки с генериран и отпечатван QR код. Проведено бе опреснително обучение за условията и реда за издаване на външнотърговски документи, включващо въпроси, свързани с Правилата за издаване на сертификати за произход на стоки, изискванията на Митническия кодекс и регламентите към него.

Експертите на БТПП в РТПП/К представиха кратка информация за състоянието на икономиката в различните региони на страната, най-честите проблеми за предприемачите при осъществяване на дейността им и негативните последици за фирмите от войната в Украйна, повишените цени на енергоизточниците, суровините и др.

 

 


26.10.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад