Назад

Повишаване знанията на експертите на БТПП с месторабота в РТПП/К за осигуряване на безопасни и здравословни условия на трудВ изпълнение на програмата на БТПП за повишаване знанията на служителите й в гр. София и в РТПП/К, бе проведено обучение за тема „Стратегическа рамка на Европейския съюз за безопасност при работа за периода 2021 – 2027гг.“  Лекторът н.с. I-ва ст. Инж. Митко Мирчев представи пред участниците ключовите приоритети и действия за подобряване на здравето и безопасността на работещите, при отчитане на бързите промени в икономиката, демографията и моделите на работа.

Очертани бяха три основни насоки на действие:

  • предвидимост и управление на промените касаещи прехода към зелена икономика, цифровизацията, изкуствения интелект и демографския преход;
  • превенцията на свързаните с работата злополуки и заболявания и стремеж към „нулева смъртност“;
  • повишаване на подготвеността за реакция при бъдещи здравни кризи.

Подчертано бе, че използваният подход е ориентиран към индустрията – Индустрия 4.0.

Лекторът представи и актуализирана визия на Стратегията, където подходът вече е ориентиран към човека - Индустрия 5.0. Тя съдържа три основни елемента:

  • ориентираност към човека,
  • устойчивост и
  • издръжливост.

Участниците бяха запознати с някои основни използвани стандарти по темата:

ISO 45001:2018 Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания с указания за прилагане.

СД ISO/PAS 45005:2021 Общи указания за безопасна работа по време на Пандемията от Covid 19.

БДС ISO 45003:2021 Психологично здраве и безопасност на работното място. Указания за управление на психологичните рискове.

БДС En ISO 22301:2022  Системи за управление на непрекъснатостта на дейността.

Представени бяха и насоки на държавната политика по здраве и безопасност и залегнали в разработваната Национална програма по безопасност и здраве при работа за тригодишен период (2022-2024 г.)

На семинара експертите на БТПП в РТПП/К представиха кратка информация за състоянието на икономиката в различните региони на страната, най-честите проблеми за предприемачите при осъществяване на дейността им и последиците, предизвикани от пандемичната криза, войната в Украйна, цените на енергоизточниците, суровините и др.

Демострирани бяха разработените технологични и функционални промени в информационната система на Единния търговски регистър на БТПП – ЕДИПЪБ и ЕДИТЪР, касаещи издаването на сертификати за произход на стоки от Палатата в качеството й на единствената акредитирана, международно призната организация в България, оторизирана да издава тези документи, както и въвеждането им във верификационния уебсайт на МТК – Париж, с цел обмен на данни и проверка на автентичността им.

 

 

 


05.07.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад