Назад

Представяне на инвестиционни фондове за стартъпи

Повече от 130 участници се включиха вчера в представяне на инвестиционни фондове за стартъпи, организирано от Българската търговско-промишлена палата и Съвета по инвестиции към нея. Основната мисия на събитието бе да се дадат полезни съвети към компаниите, които търсят инвестиции и се обръщат към различните фондове. Бяха представени специализирани схеми за финансиране, финансови продукти и инструменти за стартиращи компании, които да подпомогнат развитието им и разширяването на пазарния им достъп.

Владимир Томов, председател на Съвета по инвестиции, откри събитието и подчерта, че една от основните мисии на БТПП е да подава полезна и актуална информация за компаниите в страната, както и да съдейства за тяхното развитие.

Камен Славов, изпълнителен директор, член на Съвета на директорите на Фонд мениджър на финансови инструменти в България, представи дейността на фонда и сподели, че финансирането, което се предоставя не е само сума пари, а по-скоро начин за развитие за конкретната компания. Цели се подпомагане развитието на иновативна и експортно ориентирана българска икономика.

Сред мотивите за използването на финансови инструменти са: преодоляване на пазарната неефективност, насърчаване на бизнес и фискална дисциплина, насърчаване на растежа и иновациите, привличане на частни средства за увеличаване на ефекта от интервенцията, комбинация на публична и частна експертиза, рециклиране на ограничените публични средства. Славов отбеляза, че условие за успеха е комбинацията между публично финансиране, частен ресурс и компетенции.

Фонд мениджър на финансови инструменти в България, така наречен Фонд на фондовете, мобилизира публични и частни средства за постигането на цели и политики чрез пазарно ориентирани решения. Фондът управлява и средства от оперативни програми. Специално внимание бе отделено на дяловото и квази-дялово финансиране, осигурявано от пет фонда. Те покриват целия цикъл от развитието на компаниите. Освен това се предлагат и акселераторски програми и менторска подкрепа. До края на април  2022 г. са подкрепени вече близо 170 МСП.

Камен Славов представи и плановете за средства и програми за следващия програмен период – до 2027 г., които ще наблегнат на областите: околна среда, региони, бизнес, социална икономика. Повече информация тук: 

Марин Илиев, управляващ партньор на Витоша Венчър Партнърс, запозна участниците с дейността на фонда, който има на разположение около 26 млн. евро, планирани за общо 100 инвестиции. Екипът на фонда е международен, с изключително богат опит от над 250 сделки в Централна и Източна Европа. Към момента фондът е подсигурил 45 инвестиции. Той не е насочен към конкретен фокус или сектор на икономиката.

Бе поставен акцент на рисковото финансиране за стартъпи в начален етап. Дяловите инвестиции представляват инвестиции в частни фирми /нелиствани на борси/ срещу дялово участие в дружеството /% от собствеността/, а рисковият капитал е вид дялово инвестиране на ранен етап, в млади компании и има за цел развитието и комерсиализацията на нови продукти и услуги. Кандидатите за този вид подкрепа трябва да покажат силен екип с дълбоки познания за пазара и подходящ опит, бързо растящ пазар  и/или потенциал за продажби в чужбина, собствена технология или други отличаващи характеристики, атрактивен и скалируем бизнес модел, доказан продукт/услуга или ангажирани първи клиенти /при стартиращи компании/, подход към клиента и лоялна клиентска база /при компании в по-късен етап на развитие/, атрактивна оценка на компанията.

Компаниите е нужно да представят своя проблем, да набележат решение, да определят пазара си, бизнес модела, да оценят конкуренцията, да имат стратегия за продажби, да представят екипа, постиженията си и да посочат търсената сума. Следват срещи, размяна на информация, събиране на документи, правна проверка, финансова проверка, съгласуване на договор и получаване на средствата.

Освен финансиране този тип инвестиции имат и добавена стойност, която се изразява в подобряване на корпоративното управление и вземането на стратегически решения, подсилване на управленския екип, достъп до глобална мрежа от контакти, допълнителни възможности за пазарни проучвания, консултации, организиране на следващи финансирания, помощ при сливания и придобивания, подготовка и постигане на оптимално излизане от инвестицията. Повече информация в презентацията на фонда.

Павел Велков, управляващ партньор на  Morningside Hill Capital Management, представи очакванията на инвеститорите от проектите на компании в напреднал стадий на развитие. Основната цел на фонда е да предостави капитал на български компании, за да се разраснат и да просперират. Той даде изключително полезни съвети за кандидатите за инвестиции и направи представяне на фонда /презентация/. Фондът разполага с 38,5 милиона евро, които ще бъдат инвестирани в капиталови (или еквивалентни) инструменти на стартиращи компании. Това са публични средства, предоставени от Фонд на фондовете.

Участниците имаха възможност да задават въпроси относно всеки момент от процеса на кандидатстване и последващо управление на инвестицията – за случаите на излизане от инвестицията, фалит, как се извършва оценката на компаниите, има ли възможност за откупуване, участие на експерти в оценката, споделяне на експертиза за развитие на стартиращите компании и много други.

Съветът по инвестиции при БТПП остава на разположение за предоставяне на допълнителна информация и съдействие във връзка с представената тема. За контакти: E-mail: G.Dimitrova@bcci.bgtomov@intrac-investment.com, Website: www.invest.bcci.bg

 

 


29.06.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад