Назад

Заключителна конференция "Устойчива заетост и превенция на текучеството на работната сила"

В Българската търговско-промишлена палата (БТПП) се проведе заключителна хибридна конференция  по проект "Устойчива заетост и превенция на текучеството на работната сила" по ОП "Развитие на човешките ресурси" (ОП РЧР). В работата на конференцията се влючиха над 80 представители на министерства, работодателски организации, социални партньори, браншови организации, фирми-членове и служители на Палатата.

Събитието бе открито от председателя на БТПП Цветан Симеонов, който подчерта целта на проекта - идентифициране причините за текучеството на работната сила в предприятията в отделните сектори на икономиката и намиране на ефективни и адекватни решения на този проблем. Важно е работодателите да не търпят щети от загубата на обучени и квалифицирани работници, в които са инвестирали средства и време. Бе даден пример с огромното текучество в шивашката индустрия, където за минимално увеличение на заплащането работниците са склонни да напускат една фирма и да отиват в друга.

Основната презентация на конференцията бе представена от д-р к.ф.н Камелия Петкова, която се спря подробно на отделните етапи при изпълнението на проекта и резултатите от него. В процеса на изпълнението на проекта е проведено национално представително анкетно проучване сред 3603 лица – 2460 заети лица, 748 работодатели, 53 браншови организации, 252 Бюра по труда, 25 бизнес общности, 65 социални партньори. Направени са и 68 дълбочинни интервюта с представители на целевите групи.

Според проучването, обхватът на текучеството в българските предприятия на национално ниво е оценен сравнително високо от работодателите – 40,4 процента. Най-голямо през последните години е то в сектора на "Преработващата промишленост" – 52,7 процента,  сектор "Селско, горско и рибно стопанство“ с 51,3 процента, "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения" – 50 процента, "Строителство" – 40,5 процента, "Хотелиерство и ресторантьорство" – 40 процента, "Транспорт, складиране и пощи" – 40 процента и "Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети" – 39,3 процента.

Като част от проекта е разработено мобилно приложение, базирано на Индекс на риска от текучество на работната сила, с помощта на което всеки работодател сам може да оцени ситуацията и степента на риска в предприятието си и да предприеме съответните мерки.

За предотвратяване на текучеството е разработен също инструментариум за управление, превенция и противодействие, състоящ се от 11 пакета мерки, насочени към конкретни типове заети лица, групирани по възраст, семейно положение, пол, образование и други критерии, които по избор на работодателя, могат да залегнат в кадровата му политика. Участниците в събитието имаха възможността да се запознаят накратко с предварителната и последваща оценка на въздействието на инструментариума.

Презентацията предизвика оживена дискусия на участниците, свързана със спецификата на текучеството в отделните сектори и браншове и възможността за ефективна превенция.  

В заключение председателят на БТПП благодари на всички участници за проявения интерес към проекта и разглежданата тема , като подчерта, че и в бъдеще Палатата ще работи активно за решаването на този належащ проблем за подобряване на бизнес средата  у нас и постигане устойчивост на заетостта и на пазара на труда в България.


24.06.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад