Назад

Предложения на АОБР за законодателни промени за запазване на конкурентоспособността на икономиката и спиране на обедняването на нациятаДО

Парламентарната група „Продължаваме Промяната“
Парламентарната група на ГЕРБ-СДС
Парламентарната група „Движение за права и свободи“
Парламентарната група „БСП за България“
Парламентарната група „Има такъв народ“
Парламентарната група на „Демократична България“
Парламентарната група на партия ВЪЗРАЖДАНЕ
НАРОДНО СЪБРАНИЕ

КОПИЕ
Г-Н КИРИЛ ПЕТКОВ, МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ, ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ЕВРОФОНДОВЕТЕ И МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

Относно: Необходими законодателни промени за запазване на конкурентоспособността на икономиката и спиране на обедняването на нацията

УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

В настоящата турбулентна и несигурна международна обстановка във Вашите възможности и правомощия е да предприемете необходимите действия и приемете належащите законодателни промени, които могат да гарантират предвидимостта на регулаторната среда, конкурентоспособността на предприятията, българската икономика и националното благосъстояние, и да спомогнат за овладяване на инфлационните процеси и натиск. Особено належащи са интервенциите в следните сфери:

  1. Регламентиране на дългосрочен механизъм за компенсиране на небитовите енергийни потребители за свръхвисоките цени на електрическата енергия до отпадане на основанията за това

Действието на съществуващия механизъм за компенсации изтича в края на месец юни 2022 г., при което не са предложени или приети гаранции за продължаването му през втората половина на годината. Некомпенсирането на свръхвисоките цени на електроенергията занапред ще доведе до загуба на конкурентоспособност на предприятията, нов силен тласък на инфлационните процеси, нова загуба на покупателна способност на текущите доходи и обезценка на спестяванията и обедняване на нацията.

Нашето предложение за конкретни текстове в ЗИД на ЗДБРБ са за създаване на нови параграфи в преходните и заключителните разпоредби, както следва:

„§….. (1) Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ компенсира небитовите крайни клиенти на електрическа енергия в размер 80 на сто от разликата между реалната средномесечна борсова цена на сегмента „ден напред“ на „БНЕБ“ ЕАД за съответния месец и базовата цена в размер 200 лв./MWh.

(2) Не се изплаща компенсацията по ал. 1 за клиенти с цени под базовата цена от 200 лв./MWh .   

(3) На клиенти с цена, надвишаваща базовата с по-малка сума от размера на компенсацията, изчислена по реда на ал.1, се изплаща компенсация в намален размер така, че резултативната цена за клиента след компенсиране да не е по-ниска от 200 лв./ MWh.

  • … Параграф … влиза в сила от 1 юли 2022 г.“
  1. Разработване и прилагане на механизъм за гарантиране на дългосрочно предлагане на ел. енергия ЗА ЕЛЕКТРОИНТЕНЗИВНАТА ИНДУСТРИЯ в България, природен газ и петролни продукти за транспорта на достъпни цени.

Националният пазар има нужда от дългосрочни решения, които да гарантират предвидимост на цените, стабилност на физическата доставка и възможности за управление на риска.

Обръщаме внимание, че на пазара на електроенергия и понастоящем съществува възможност за предлагане на продукти с дълъг срок на доставка на сегмента „Централизиран пазар на двустранни договори“. Но поради екстремни цени на електроенергията в ЕС и свързаност на пазарите не е възможно провеждането на честен търг, на който българските потребители да закупят електроенергия на конкурентна цена за електроинтензивната индустрия. Ето защо е необходимо нотифициране на схема и заделяне на количества енергия от АЕЦ или НЕК, които да бъдат предоставени на ЕЛЕКТРОИНТЕНЗИВНАТА ИНДУСТРИЯ В БЪЛГАРИЯ на цени, на които се снабдява с електроенергия електроинтензивната индустрия в ЕС.

Тъй като изпълнението на такава необходима мярка за стабилизиране на пазара, като предлагането на стандартизирани продукти с дълъг срок на доставка на регулиран сегмент за електроинтензивната индустрия, се бави повече от година, Ви призоваваме да се предвидят текстове в Закона за енергетиката, които да гарантират предлагането за електроинтензивната индустрия на определени обеми електрическа енергия от производителите с господстващо положение със срок на доставка от поне 6 и/или 12 месеца  при условия, посочени по-горе.

Изключителна несигурност е налична и в областта на доставката на природен газ. Според наличната информация, „Булгаргаз“ ЕАД е закупил два танкера, които са достатъчни да задоволят търсенето в страната до края на юни 2022 г. Понастоящем, обаче, бизнесът и обществото все още не са информирани дали има подписани споразумения за дългосрочна доставка на природен газ от алтернативни доставчици.

За гарантиране производствената дейност на предприятията (особено на тези с непрекъсваем технологичен цикъл) е изключително важно да се гарантира осигуряването на договори за доставка в дългосрочен порядък и на конкурентни за този сегмент ценови нива.

  1. Прилагане на компенсаторен механизъм за цената на природния газ

Независимо от поетите от изпълнителната власт обещания, те не бяха реализирани в решения и компенсаторен механизъм за смекчаване на ефектите от извънредните цени на природния газ, а именно компенсации за разликата над утвърдената от КЕВР цена на природния газ за месец април 2022 г. от 142.59 лв./MWh  (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).

Тъй като нашето разбиране е, че източникът на средствата за този компенсаторен механизъм следва да бъде държавният бюджет, призоваваме те да бъдат предвидени в настоящата му актуализация.

  1. Индексации на договорите в строителството

Настояваме да се предвидят необходимите средства за разплащане на дължимите от държавата средства към предприятията, както и да се ускорят стартиралите разплащания с пътностроителните компании по вече изпълнени обществени поръчки.

Необходимо е чрез спешна законодателна промяна да се уреди индексирането на договорите по обществени поръчки в сферата на строителството, както и да се осигурят от държавния бюджет средства за гарантиране на сигурността на транспортната мрежа поради увеличаващия се риск от спиране на процедурите и изпълнението по договори, финансирани по Оперативните програми, с последващи финансови корекции или възстановяване на средства към ЕК.

 В тази връзка настояваме за спешна среща с Вашата парламентарна група и представителите на работодателските организации в България.

 С УВАЖЕНИЕ,
ДОБРИ МИТРЕВ
Председател на УС на БСК и председател на АОБР за 2022 г.,
по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и  КРИБ     


21.06.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад