Назад

БТПП видя липса на финансова обосновка за регистър за електронна трудова книжкаВизия МТСП

Българската търговско-промишлена палата изразява подкрепа относно предвижданите промени в Кодекса на труда, с които се предлага въвеждането на електронна трудова книжка.

С въвеждането на все повече електронни услуги, Палатата счита, че това е стъпка в правилната посока, която ще облекчи както работодателите така и работниците и служителите. С предвижданите промени ще бъдат премахнати негативните последици от загуба или унищожаване на трудовата книжка или липса на някои от задължителните реквизити, като подпис и/или печат. Също така ще бъдат премахнати част от недостатъците като допускане на грешки при попълването, трудното разчитане, липсата на достатъчно място за попълване и др.

С електронизиране на трудовите книжки, информацията от тях ще може да бъде структурирана в национален обхват, като по този начин ще бъде повишен контрола и ще намалеят трудово-осигурителните измами.

В законопроекта липсва информация в каква база данни ще се съхранява информацията от електронните трудови книжки. В мотивите е посочено че, услугата би могла да се изпълнява от е-услугите на НАП или НОИ. В случай, че бъде използвана съществуваща база данни това ще спести значителни разходи за изграждането на една изцяло нова.

БТПП обръща внимание, че в законопроекта липсва финансова обосновка колко би струвало изграждането и поддържането на регистър/база данни, в която да се съхранява информацията от електронните трудови книжки.

 На следващо място, в законопроекта е посочено, че срокът за влизане в сила на промените е 1 година след обнародването му в Държавен вестник. Следва да се обърне внимание, че ще е необходим срок за изграждането на регистър, макар и във вече съществуваща база данни. Значително време ще отнеме и въвеждането на информацията от хартиената трудова книжка в електронния й вариант. В мотивите е посочено, че въвеждането на информацията от трудовата книжка в електронния регистър ще е задължение на работодателя. Палатата счита, че работодателите не следва да бъдат натоварени с цялата работа по въвеждането на данните от трудовите книжки. Необходимо е по време на създаването на базата данни, наличната необходима информацията, която се съхранява в базите данни на НАП и НОИ, да бъде мигрирана в личните „досиета“ на служителите. Работодателите да има единствено задължението да проверят наличната информация и само при необходимост да добавят, коригират като накрая потвърдят данните. По този начин, значително ще се облекчи работата на служителите, които трябва да въведат данните от трудовата книжка. Така ще се избегне и допускането на повече грешки. Предвиденият срок от 1 година за влизане в сила на промените е достатъчен при условие, че работата бъде правилно разпределена между отговорните страни в процеса.

Палатата подкрепя идеята за електронизиране на трудовата книжка, въпреки това счита, че за реализирането на предложението ще е необходимо провеждането на допълнителна дискусия с участието на всички заинтересовани страни, в рамките на която да бъдат обсъдени всички възникнали въпроси.

Българска търговско-промишлена палата остава на разположение със свои експерти и е готова да вземе участие при бъдещи обсъждания на нормативните промени.


27.08.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад