Назад

Среща със зам.-министър председателя по икономическите и социалните политики

БТПП още веднъж декларира подкрепа на необходимостта от актуализация на бюджета


Предложението за актуализиране на бюджета на Република България за 2021 година вече беше подкрепено от социалните партньори – национално представителни работодателски и синдикални организации, членове на Националния съвет за тристранно сътрудничество. На среща с Гълъб Донев, зам.-министър председател по икономическите и социалните политики, проведена вчера, 17 август, БТПП още веднъж подчерта своята принципна подкрепа на необходимостта от актуализация на бюджета в интерес на цялата икономика и българското общество.

На първо място от актуализацията на бюджета зависят мерки, свързани с очакванията през следващите месеци да има нова пандемична вълна от COVID-19, както и с динамиката на очакваната мигрантска вълна от Азия към Европа. 

БТПП изразява подкрепа по отношение на  определените средства в ЗДБРБ за бизнеса и заетостта в размер на 400 млн. лв. и 30 млн. лв. за въздушния транспорт. Необходимо е мерките да бъдат насочени и да обхващат адекватно конкретни сектори, в т.ч. туризма.

Позитивни са тенденциите за повишаване на събираемостта и увеличаването на приходите в бюджета, но не можем да не отчетем факта, че повишаването на приходите не се дължи само на подобрената икономическа обстановка в страната, но и на инфлационните процеси.

Палатата обръща внимание, че развитието и разпространението на COVID-19 у нас, а и по света, може да повлияе върху очакваните приходи до края на годината, като в същото време ще имаме увеличени разходи по определените в бюджета пера. В същото време, считаме за позитивни очакванията, че въпреки увеличаването на разходите, приходите растат по-бързо и ще доведат до намаляване на дефицита с 0,3%, което няма да наложи поемането допълнителен държавен дълг.

Отделно с актуализацията на бюджета са свързани социални разходи. През годините Палатата винаги е изразявала подкрепа за увеличаване на пенсиите и прилагане на швейцарското правило. По въпроса за актуализацията на пенсиите няма единодушие относно това кой е най-справедливият модел, който да отчете необходимостта от осъвременяването им. Това се дължи и на факта, че през годините не се стимулираше осигуряването на база на реално получаваната заплата и не се прилагаше швейцарското правило. Въпреки това възприемаме предложения принцип за  увеличаването на пенсиите, когато той е по справедлив начин, а считаме че предложеният ще обхване по-широк кръг от лица и е до голяма степен балансиран. Подкрепяме и увеличението с 4.2% на максималния размер на пенсиите от 1440 лв. до 1500 лв.

БТПП счита обаче, че не може за сметка на краткосрочни положителни резултати по приходната част да се правят прогнози за дългосрочни разходи. Недопустимо е огромният дефицит на първия стълб на пенсионната система да се финансира с приходи от ДДС и да се допуска тази тенденция да се задълбочава.

Освен мярката за увеличение на пенсиите, с особена острота са и потребностите на здравеопазването. БТПП счита, че трябва да имаме стабилна здравна система, която да може да обслужва всички граждани. Действително в условията на продължаваща пандемия е необходимо увеличаване на средствата, но то трябва да бъде съпроводено с мерки за реформирането й чрез използването на модерни стандарти, както във водещите европейски страни, вкл. и за повишаване на контрола върху разходването им.

 


18.08.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад