Назад

Меморандум за сътрудничество и разработване на европейски паспорт на батериите

Стандарти GS1 - теническа основа за недвусмислено идентифициране на отделните батерии


GS1 и GS1 в Европа подписаха Меморандум за сътрудничество с Глобалния алианс за батерии (Global Battery Alliance)* за разработването на дигитален Европейски паспорт на батериите.

Планът за зелена сделка (EU Green deal) и кръгова икономика на Европейския съюз имат глобално въздействие върху индустрията, тъй като те предвиждат нов икономически модел, който няма да се ограничи до прилагането ми само в един регион. ЕС определи приоритетните сектори и изготвя планове и секторно законодателство, въвеждащо нови изисквания за данните и взаимосвързаните пространства от данни в кръговата икономика.

Първият сектор включва батериите, в т.ч. акумулаторни батерии за електрически превозни средства, промишлени и преносими батерии. Като се има предвид важната роля, която те играят при внедряването на мобилността с нулеви емисии и съхранението на периодично възобновяема енергия, батериите са ключов елемент.

Меморандумът за сътрудничество и разработване на дигитален продуктов паспорт е подписан на 20 май 2021г.

Паспортът на батериите ще се превърне в един от ключовите фактори за прехода на ЕС към климатично неутрална икономика. Новият регламент на ЕС относно устойчивите батерии има за цел да модернизира регулаторната рамка, за да осигури устойчивост и конкурентоспособност по веригата за добавена стойност на батериите.

Въвеждат се задължителни изисквания за устойчивост, като например правила за въглероден отпечатък, минимално рециклирано съдържание, критерии за производителност и издръжливост, безопасност и етикетиране при продажба, пускане в експлоатация, както и изисквания за управление на целия жизнен цикъл на батериите. Предложението включва също задължения за надлежна проверка на икономическите оператори по отношение на източниците на суровини.

Повече за очакванията към стандартите GS1 относно дискутираните функции на паспорта на батериите, в т.ч. прозрачност, бенчмаркинг и стандартни настройки, проследяване на прогреса и валидиране и позицията на Алианса към усилията на ЕС споделя в интервю д-р Торстен Фройнд, ръководител управление на проект „Паспорт на батерията“ от Global Battery Alliance и BASF SE.

GBA Battery Passport Ecosystem ще бъде проектирана да се превърне в ключов инструмент за насърчаване на устойчива и кръгова икономия на батерии.

Глобалният алианс за батерии подкрепя усилията на ЕС и една от първите цели, които си е поставил г-н Фройнд, след като е получил покана на стане ръководител на проекта, е да намери най-добрия начин, така че усилията на цялата верига на доставки да се фокусират върху внедряването на устойчиви практики и подходи за кръгова икономика, и тя да се превърне в основен двигател за изпълнението на плана за зелена сделка и Парижкото споразумение.

Към основните цели на Алианса спадат:

  • Внедряването на подходи за кръгова икономика, които да се превърнат в основен двигател за постигане на Парижкото споразумение;
  • Създаване на нови работни места, допълнителна икономическа стойност и принос за нисковъглеродна икономика;
  • Защита на правата на човека и икономическо развитие в съответствие с целите на ООН за устойчиво развитие.

По отношение на прозрачността са констатирани увеличени очаквания на различните заинтересовани страни по света, наблюдението на устойчивостта на веригите за доставки да се извършва с помощта на разбираеми, достоверни, стандартизирани и съдържателни данни. Позицията на Алианса е, че отворените стандарти GS1 могат да осигурят добре структурирани и прозрачни данни.

Наличието на изчерпателни данни, свързани с устойчивостта, ще помогнат за изготвянето на сравнителни анализи и това отделните участници да могат да определят собственото ниво на устойчивост, което само по себе си създава непрекъснат стимул за подобряване.

Проследяването на прогреса във времето ще покаже ефективността на усилията за усъвършенстване и ще помогне на участниците да постигнат оптимална производителност.

В споменатия по-горе аспект отворените стандарти GS1 са техническа основа за недвусмислено идентифициране на отделните батерии и техните компоненти. Информацията за устойчивост ще бъде включена в набора от основни данни и ще придружава целия живот на батерията до нейното рециклиране и вграждане на материалите в следващ продукт.

Внедряването ще е поетапно. В ядрото ще бъдат ограничен набор от данни, състоящи се от идентификатори и статични данни за проследяване на материалите и компонентите в батерията. Впоследствие информацията, отчитаща парниковите газове (GHG footprint) и спазването на изискванията на детския труд (Child Labor compliance), ще бъде добавена към ядрото, като същевременно се добавят допълнителни параметри, които да обхванат изчерпателно съответните ключови показатели и критерии от екологичен, социален или управленски характер.

GS1 в Европа също подкрепя плана на ЕС за кръгова икономика и разработване на концепция за Продуктов паспорт и открива потенциала на стандартите GS1 да съдействат за тази промяна.

Между Глобалния алианс за батерии и GS1 в Европа е провеждат регулярни срещи за разработването на паспорта на батериите.

За повече информация по темата, моля обръщайте съм към GS1 България на тел: 02/8117 603, 604, 611 и имейл: gs1bulgaria@gs1bg.org

---------------

*Глобалният алианс за батерии (GBA) представлява повече от 80 организации, включително:


09.07.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад