Назад

Обучение за повишаване капацитета и експертния потенциал на служителите на БТПП

В изпълнение на Програмата на БТПП за периодично обучение на служителите си в РТПП/К и в София с цел повишаване на знанията и квалификацията им чрез запознаване с новости в нормативната уредба на страната засягащи бизнеса,  в гр. Арбанаси се проведе семинар по „Безопасни и здравословни условия на труд“.

Акцент в лекциите и презентациите на семинара бе поставен върху превенцията и последиците от възникналата в световен и национален мащаб пандемия от Covid 19. Представени бяха необходими мерки за борба срещу разпространението на заболяването и произтичащите от това задължения за работодателите, регламентирани в законови и подзаконови нормативни актове, за предприемане на конкретни действия по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд с цел запазване здравето и живота на работниците и служителите.

Разгледано бе отражението на пандемията върху дейността на фирмите и по-специално върху изпълнението на задълженията им, произтичащи от сключени търговски договори. Пред участниците бяха представени условията и необходимите документи, въз основа на които БТПП издава Сертификати за форсмажор за освобождане от отговорност при неизпълнение или забавено изпълнение на договори, по причина пандемията от Covid 19.

Проведена бе дискусия с д-р Росица Динева – Карабаджакова, преподавател по Теория на държавата и правото във Великотърновския университет, относно необходимостта от извършване на промени и допълнения в нормативната уредба на страната за регламентиране трудовоправните и осигурителните отношения при прилагане на дистанционна форма на работа при възникване на извънредни ситуации, като пандемията от Covid 19.

След семинара, експертите в РТПП/К представиха кратка информация за състоянието на икономиката по региони и най-честите проблеми за предприемачите при осъществяване на дейността им. Дискутирани бяха резултатите от изпълнението на делегираните от БТПП дейности по места като акцент бе поставен върху ангажиментите на Палатата към Международната търговска камара - Париж и Агенция „Митници“, във връзка с получените: Международна акредитацията и Разрешение за издаване на сертификати за непреференциален произход на стоки.

Обсъдени бяха въпроси и предложения, отнасящи се до работата с местните органи на БТПП.

Експертите проведоха опреснително обучение за правилата, условията и доказателствените документите, необходими за установяване произхода на изнасяната стока - български/европейски/друг произход и спазванено на Регламент (ЕИО) №2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 год., въвеждащ разпоредбите за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 за създаване на Митническия кодекс на Общността и Приложенията към Регламент (ЕИО) № 2454/93 . Коментирани бяха важни въпроси, отнасящи се за издаването на сертификати за произход на стоки в изпълнение ангажиментите на БТПП като член Акредитационната верига за сертификатите за произход към Международната търговска камара - Париж и разрешението на Агенция „Митници“ за осъществяване на тази дейност.

Като полезен за работата и за консултиране на клиенти бе препоръчан новият портал Access2Markets, съдържащ информация за тарифи, мита, данъци, правила за произход за продуктите, процедури и формалности и др.

 

 


14.06.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад