Назад

Нови правила за ДДС в електронната търговия след 1 юли 2021 гОт 1 юли 2021 г. ще започнат да се прилагат редица изменения на Директива 2006/112/ЕО (Директивата за ДДС), които засягат правилата за ДДС, приложими за трансграничната електронна търговия между дружества и потребители (B2C). Съветът прие тези правила с Директива (ЕС) 2017/2455 през декември 2017 г. и с Директива (ЕС) 2019/1995 през ноември 2019 г. (Директивите за ДДС в областта на електронната търговия). Тези промени са обосновани от стремеж да се преодолеят пречките пред трансграничните онлайн продажби, както е посочено в съобщението на Комисията от 2015 г. „Стратегия за цифров единен пазар за Европа“1 и съобщението от 2016 г. относно план за действие във връзка с ДДС „Към единно пространство на ЕС по отношение на ДДС — време за избор“2 .

По-специално промените имат за цел да се преодолеят посочените по-долу предизвикателства, произтичащи от режимите на ДДС за дистанционните продажби на стоки и от вноса на пратки с ниска стойност:

· Тъй като предприятията в ЕС, продаващи стоки онлайн на крайни потребители, които се намират в други държави членки, трябва да се регистрират за целите на ДДС и да начисляват ДДС в държавата членка на потребителя, когато техните продажби надвишават прага за дистанционни продажби, т.е. 35 000/100 000 EUR. Това налага значителна административна тежест върху търговците и възпрепятства развитието на онлайн търговията в рамките на ЕС.

 · Тъй като вносът на стоки с ниска стойност до 22 EUR е освободен от ДДС и това освобождаване води до злоупотреби, държавите членки губят част от своите данъчни приходи.

Тъй като предприятията извън ЕС, продаващи стоки от трети държави на потребители в ЕС, могат да извършват доставки в ЕС, освободени от ДДС, и от тях не се изисква да се регистрират за целите на ДДС, те се ползват от очевидно търговско предимство в сравнение с техните конкуренти, установени в ЕС. Новите правила ще поставят предприятията от ЕС при равни условия с предприятията от държави извън ЕС, които според действащите до юли 2021 г. правила не трябва да начисляват ДДС, ще опростят задълженията във връзка с ДДС за предприятията, които участват в трансгранична електронна търговия, и ще задълбочат единния пазар на ЕС

Запис от срещата, свързана с новите правила за ДДС може да намерите в канала на НАП в YouTube на следния адрес - https://www.youtube.com/watch?v=A3MZv0nP7GE

Приложено Ви изпращаме и презентацията, представена от експерти на НАП, а тази на колегите от Агенция “Митници“ може да свалите от тук.

Повече информация за новостите при дистанционни продажби на стоки може да намерите на страницата на НАП, в рубрика „ДДС при електронна търговия в ЕС“, както и на страницата на Агенция „Митници“.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

 


07.06.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад