Назад

Каталог с добри практики за превенция от измами в агроиндустрията излезе по проект QUALIFYБТПП в сътрудничество с Kамарата по земеделие на провинция Виен, Франция  разработи каталог с добри примери от различни държави, насочени към безопасност при производството на храни и предотвратяване на измами. Събраните практики отразяват успешното приключване на заложените дейности през последното шестмесечие по проект QUALIFY, финансиран по програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА. Основната цел на проекта е насърчаване на конкурентоспособността на МСП от хранително-вкусовата промишленост и преодоляване на бариерите, свързани с измами в сектора, защита на автентичността на произвежданите продукти, намаляване на производствените разходи, подобряване на качеството на работните процеси.

През следващите месеци каталогът ще бъде допълнен с добри примери, прилагани за запазване на автентичността на произвеждани продукти в страните партньори по проекта - Испания, Франция, Словения, Естония, Гърция и България. На база на идентифицираните добри европейски практики и споделяне на опит в края на проекта ще бъдат разработени 6 плана за действие с конкретни мерки, насочени към подобряване на конкурентоспособността на предприятия от хранително-вкусовата промишленост.

Програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА цели подобряване на прилаганите мерки и политики на национално ниво в отделните държави като в България инструментът за политика, адресиран от проекта, се реализира чрез Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" Приоритетна ос 2: Предприемачество и капацитет за растеж на МСП.

 

 


11.01.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад