Назад

Националният съвет за тристранно сътрудничество проведе извънредно онлайн заседаниеНационалният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) проведе на 29 декември извънредно онлайн заседание.

В точка първа от дневния ред на заседанието правителството и социалните партньори обсъдиха проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 151 от 2020 г. Промените предвиждат удължаване срока на действие на мярката, известна като 60:40, до 31 март 2021 г.

Средства ще се изплащат за работници и служители, които през периода от 13 март до 31 декември 2020 г. са работили на непълно работно време, ползвали са отпуск на основание чл. 173а от Кодекса на труда – неплатен отпуск, или работата им е била преустановена поради въведени временни ограничения на дейността. За да се възползват от мярката, работниците и служителите следва да са били в трудово правоотношение с работодателя преди 1 октомври 2020 г.

Размерът на подкрепата от държавата остава 60 на сто от осигурителния доход и 60 на сто от дължимите от работодателя осигурителни вноски за месец октомври 2020 г.

До 15 януари 2021 г. работодателите ще могат да подават заявления за изплащане на средства за периода от 1 октомври до 31 декември 2020 г. Заявленията ще се разглеждат и финансират по досегашния ред.

Финансовите средства, необходими за реализация на мярката ще бъдат за сметка на бюджета на Националния осигурителен институт и ще се превеждат на съответния работодател по банков път от Националния осигурителен институт.

Главният секретар на БТПП Васил Тодоров изказа подкрепата на Палатата за удължаването на срока за изплащане на средства за запазване на заетостта. Същевременно отбеляза, че следва да се промени режимът на компенсации като мярката 60/40 се трансформира на 80/0 – без задължение за работодателите да плащат компенсации и осигуровки. Ако в първите месеци работодателите можеха да плащат 40% от трудовото възнаграждение на работници, чиято работа е преустановена, заради кризата, то към настоящия момент тази опция вече е изчерпана.

БТПП възрази и срещу предложението да се замени условието компенсацията да се ползва от работодатели, преустановили дейност в условията на извънредна епидемична обстановка, с условието да са преустановили дейност в периода 13 март – 31 декември 2020 г., което ще лиши работодатели, които до момента не са преустановявали дейност, да се възползват от тази мярка в следващите месеци.

В допълнителна точка втора НСТС обсъди проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 325 от 2020 г., което предвижда изплащането на компенсация от 24 лева на ден при принудително ползване на неплатен отпуск до 60 дни.

Съгласно предложените изменения от 1 януари 2021 г. хората, наети с трудов договор на 8-часов работен ден, ще имат право да получат финансова подкрепа в размер на 75% от осигурителния им доход за месец октомври 2020 г. В случаите на непълно работно време компенсацията ще се определя пропорционално на уговореното работно време в трудовия договор, действащ през периода на неплатен отпуск, за който се изплащат компенсации.

Предвижда се мярката да има действие до 31.03.2021 г., като компенсацията ще се изплаща за не повече от 60 дни ползван неплатен отпуск във връзка с наложените заради COVID-19 ограничения за осъществяване на съответната дейност.

Финансовите средства, необходими по мярката са осигурени от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ чрез финансовия механизъм REACT-EU. Запазват се условията и редът за кандидатстване и получаване на финансовата подкрепа.

Главният секретар на БТПП Васил Тодоров обърна внимание на факта, че работодателите са преустановили дейност по разпореждане на държавен орган и не следва да се обременяват със задължение за запазване на заетостта след периода на заплащане на компенсациите. Като компромисен вариант може да се приеме задължението за запазване на заетостта за 1 месец след приключване ползването на мярката.

 


29.12.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад