Назад

От 2021 влизат в сила нови правила в Арбитража при БТППС решение, взето на заседание проведено на 17 декември 2020 г., Изпълнителният съвет на БТПП прие предложени от Президиума на АС изменения в Правилника за работа на АС.

Тези изменения ще влязат в сила от 01.01.2021 г., когато актовете ще бъдат достъпни  на сайта на БТПП, секция „Арбитражен съд“.

Основен приоритет на БТПП и Арбитражния съд,  в условията на  константно променлива епидемиологична обстановка на територията на Република България и в световен мащаб, е възможността за предоставяне на страните по делата, в духа на създадените от Международният арбитражен съд на Международната търговска камара ("ICC") правила за организиране на виртуални заседания от търговските арбитражи, на регламентирана възможност за провеждане на видео конферентни заседания.

Отчетен е факта, че спазването на съдопроизводствените правила, независимо дали арбитражното заседанието се провежда в сградата на БТПП или виртуално е задължително, с оглед гарантиране на правните принципи и трябва да е в съгласие с тях.

След като с изменения, въведени в Правилника на АС през 2019 г., на страните бе дадена  възможността за провеждане на открито заседание (Правилник чл.24, ал.5) или разпит на свидетели чрез видеоконферентна връзка (Правилник чл. 30, ал.4), новите промени позволяват на Арбитражния състав да подготви и проведе по свой почин открито арбитражно заседание във виртуална среда. (Правилник чл. 24, ал.6)

Решаващият орган, предвид обстоятелствата, може по свой почин и след изслушване на страните, въз основа на мотивирано определение, да проведе открито заседание цялостно или частично дистанционно, с видео конферентна връзка, чрез избрана от Решаващият орган електронна платформа. Решаващият орган  може да не прилага чл. 30, ал. 4, изр. 2. В  този случай Решаващият орган приема правила относно дистанционния  разпит, които гарантират установяване на самоличността на разпитвания и  изключват използването на неразкрити пред решаващият орган помощни  материали или намеса на друго лице по време на разпита.

Същите правила се прилагат и при дистанционно изслушване на вещото лице.“ 

Новите условия създават и нови възможности за участниците в арбитражното производство като тази, че при приключване на открито заседание в арбитражното производство, което е проведено чрез видео конферентна връзка, е предвиден достъп до видеофайла от проведеното заседание на страните. (Правилник чл.35, ал.4).

Провеждането на съдебни заседания онлайн е разумно решение при настоящите ограничителни мерки. АС при БТПП гарантира, че изискването за предварителна подготовка с цел гарантиране надлежното упражняване на процесуалните права на участниците, ще бъде спазено.

Нова ал. 2 на чл.25 от Правилника на АС предвижда, че:  „Ако след получаване  на определението на решаващия орган по чл.24, ал.6, страна по делото уведоми АС, че няма техническа обезпеченост за онлайн участие, ще бъде подпомогната от АС при БТПП за такова участие. Ако въпреки това откаже да участва в заседание чрез видеоконферентна връзка без уважителна причина, този неин отказ не е основание  за непровеждане на арбитражното заседание по предвидения в чл.24, ал.6 начин.“

 

За да бъде осъществена технологичната помощ от страна на БТПП, една от  предвидените промени, е в актуалната „Тарифа за цените на услугите, предоставяни от БТПП“ да се включи цена на услуга „Връзка от мястото на разпит на свидетел или вещото лице чрез камера с 360° градусово заснемане.“

БТПП и АС адмирират предстоящите промени, като  стъпки в правилната посока за адаптация към нуждите на бизнеса в среда, която представя много предизвикателства  пред търговските дружества и ги принуждава да работят при необичайни обстоятелства.

Въпреки препятствията, Арбитражното производство е било и ще бъде атрактивен и достъпен метод за разрешаване на споровете между търговците.

ТЕКСТ НА ПРАВИЛНИКА НА АС С ОЧЕРТАНИ ИЗМЕНЕНИЯТА ТУК 

За всички нови промени следете сайта на БТПП и бюлетин „Инфобизнес“. на адрес - https://www.infobusiness.bcci.bg

 


29.12.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад