Назад

БТПП участва в он-лайн работна среща по проект за внедряване на коботи в индустрията

На 13 юли 2020 г. се проведе партньорска среща за стартиране на дейностите  по проект VOJEXT (Value Of Joint EXperimentation in digital Technologies for manufacturing and construction), който се изпълнява в рамките на Програма „Хоризонт 2020“.

Основната цел на проекта е  да насърчи МСП към по-бързо внедряване на иновативни техонологични разработки в производствените процеси. За тази цел, партньорите по проекта ще разработят ново поколение от автономни и когнитивни (познавателни) роботи (т.нар. коботи), които се управляват и наблюдават от кибер-физична система, позволяваща ефективно планиране и контролиране на производствения процес.

Роботизираната система ще се състои от подвижна платформа, ръка и хващач (грипер). Коботите ще помагат на хората в определени дейности, които по принцип се извършват ръчно. Роботите ще могат да следват и да помагат на човек, да вземат и пренасят материали от едно място до друго, както и да отговарят за определен етап от производствения процес (напр. опаковане).

Коботите са предназначени за пряко взаимодействие между хора и роботи, които работят в непосредствена близост. Това ги отличава от традиционните промишлени роботи, които са изолирани от човешки контакт. Тяхната употреба цели да подобри безопасното взаимодействие между хора и роботи. Коботите подпомагат хората в извършването на дейности, като подобряват ефективността и работните условия.

Разработените в рамките на проекта коботи ще гарантират безопасно, сигурно и ефективно управление и оптимизация на производствените процеси и планиране. Приложението им ще доведе до намаляване на генерираните отпадъци, понижение на потреблението на енергия и ресурси, както и ще допринесе за ефективни логистични процеси.

В рамките на проекта ще бъдат проведени търгове, в които иновативни фирми, желаещи да експериментират  внедряването на разработените коботи, ще могат да кандидатстват за финансиране. Ще бъдат обявени три отворени покани за набиране на кандидати.

Първата покана предвижда отпускането на 500 000 евро на иновативни МСП за решаване на определени технологични предизвикателства. Втората покана ще предостави финансиране от 350 000 евро на дигитални иновационни центрове и МСП за намиране на съществуващи или нови приложения на разработените коботи. Третата покана е насочена към хора на изкуството и творци и предвижда отпускането на 30 000 евро за творчески резиденции по линия на Програма S+T+ARTS (Наука, технологии и изкуства).Връзката на науката и технологиите с изкуствата е от изключително значение за човешкото възприемане на цифровите технологии в производството и стимулирането на нови продукти и услуги.

Проектът се изпълнява от 20 партньорски организации(технологични центрове, университети, търговски палати, индустриални клъстери, иновативни компании, др. ) от 11 страни – България, Германия, Ирландия, Испания, Италия, Нидерландия, Обединеното кралство, Полша, Турция, Унгария и Франция. Водещ партньор е Политехническият университет на Мадрид. Проектът започна на 1 юли 2020 г. и е с продължителност от 42 месеца.

БТПП, която разполага с добре развита он-лайн информационна  мрежа на национално и международно ниво, ще координира комуникационната  и информационна  стратегия и дейности на консорциума. В рамките на изпълнението на проекта са планирани множество комуникационни събития и осведомителни кампании, видео филми, клипове, участия в изложби, демонстрации на разработения „кобот“ и неговите приложения.  Основната задача на БТПП в качеството и на координатор на комуникационната и информационна стратегия на консорциума е  да информира и ангажира всички заинтересовани страни в различните проектни дейности.

Повече информация за проекта можете да намерите на сайта на БТПП,www.bcci.bg  и на сайта на проект  VOJEXT, www.vojext.eu, който ще  бъде активен през м. ноември, както и на тел. 02/8117 553, Дирекция Европейска интеграция и проекти“ при БТПП.


15.07.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад