Назад

Предложение за спешна законодателна инициативаВъв връзка с постъпили сигнали от членове на БТПП, осъществяващи дейност в сферата на туризма, и техните основателни опасения по повод действието на чл. 25 от ЗИД на Закона за мерките и действията по време извънредно положение (ЗМДИП), приет на 7 април т.г., БТПП изпрати писмо до председателя на Народното събрание, като предложи реализирането на законодателни промени, с които и след изтичане на извънредното положение, туроператорите да могат да възстановяват заплатената сума за туристически пътувания на клиентите чрез ваучери.

Според приетите нови текстове в Закона за здравето и действащите регулации в ЗМДИП, за туристически пътувания, анулирани в периода 14 май – 15 юни, туроператорът се задължава да възстанови предплатените към него суми в срок от 14 дни.

Към момента туристическият сектор продължава да понася последиците от забраната за пътувания и тепърва фирмите или част от тях започват да възстановяват дейностите си. С оглед естеството на туроператорска дейност, тези разпоредби връщат отново на дневен ред проблема с ликвидността на малките и микро туроператорски предприятия, и на практика обезсмислят напълно идеята на конкретната пост-кризисна икономически мярка за подпомагане на бизнеса.

С оглед минимизиране на бъдещи неблагоприятни последствия в един от най-засегнатите икономически сектори, БТПП предлага изменение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. и за преодоляване на последиците:

В Чл.25. да се направи следната редакция: след думите „поради обявеното извънредното положение” се добавя следния текст „или поради обявена извънредна епидемиологична обстановка и следващите два месеца след отмяната на последното от двете обстоятелства”.

Мотиви:

Увеличаването на срока  ще даде възможност на повечето фирми в туристическия сектор засегнати от Пандемията и мерките за нейното преодоляване да възстановят поне част от своите приходи и възможности за разплащане, като се има предвид настъпващото известно подобрение в условията за правене на бизнес в България.

-------------------------

БТПП, по настояване на свои членове, обръща внимание и на още един проблем, свързан с дейността в сферата на туризма - облагането на обща туристическа услуга по смисъла на чл. 136 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). В сегашната си редакция специалните правила за обща туристическа услуга се прилагат за стоки и услуги, предоставени от туроператори във връзка с пътуване на пътуващо лице. В ЗДДС, както и в правилника за прилагането му (ППЗДДС) не е направено уточнение кои стоки и услуги следва да се считат за свързани с пътуването на пътуващо лице и по този начин се създава риск от различно интерпретиране и неправилно прилагане на правилата за обща туристическа услуга за широк кръг от услуги, предоставяни от туроператори, дори когато те не са пряко свързани с пътуване.

В тази връзка БТПП направи Предложение за промяна в ЗДДС и привеждане в съответствие с практиката на Съда на Европейския съюз на правилата за обща туристическа услуга.

 


01.06.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад