Назад

Становище относно процедура за подбор на проекти по ОПИК

„Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19“


БТПП се запозна с обявената за обществено обсъждане от УО на ОПИК процедура за подбор на проекти „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

БТПП отбелязва, че процедурата е много добре структурирана като начин на кандидатстване и изпълнение на проектните предложения. Повечето изисквания са ясно формулирани с оглед определяне на предприятията, които са затруднени от пандемията и нейните последствия, отчитайки различните им продуктови цикли и срочност на поръчките в различните производства, като дава възможност да се обхванат предприятия, които по различно време са усетили ефекта от кризата.

Същевременно Палатата счита, че две основни изисквания трябва да бъдат променени, така че да се даде  възможност за осигуряването на оперативен капитал и реална подкрепа на повече средни предприятия:

  1. Критерият за допустимост, определящ минималния оборот за последната приключила финансова година от 3 млн. лева е в пъти по-висок от изискванията по всички инвестиционни процедури през настоящия и изминалия програмни периоди, при които се изискваше 3 млн. лева ОБЩО за последните три финансови години.

С това изискване от възможността да получат финансова помощ ще бъдат изключени малките средни компании с персонал малко над 50 човека, които нямат високи маржове на печалба и вероятно са най-засегнати от кризата, както и малките компании, които поради свързаност стават с категория на средни компании.

БТПП предлага изискването за минимален годишен оборот от 3 млн. лв. да се намали на 1.5 млн. лв., което е достатъчно за помощ за ликвидност по настоящата процедура.

  1. Изискването за максималния размер на помощта като процент от нетните приходи от продажби

БТПП подкрепя заложените минимални и максимални абсолютни стойности на безвъзмездна финансова помощ  по процедурата в интервала 30 000 – 100 000 лева, като счита, че допълнителното изискване това да е максимум 1% от оборота е много голямо ограничение и не би имало реален ефект за компаниите. Палатата предлага допълнителното изискване за максимален процент от нетните приходи от продажби да се повиши на 2%, като се запази маржът на гранта и неговите минимална и максимална стойност.

Пълният текст на становището на БТПП, изпратено до Министерство на икономиката,  ТУК

 


01.06.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад