Назад

Партньорство със Съюза на работодателите в системата на народната просветаПредседателят на БТПП проведе среща с Диян Стаматов, председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България. Бяха дискутирани широк кръг  въпроси, свързани с подобряване системата на обучението и образованието в страната.

Палатата отделя значимо място на работата  си в тази сфера, тъй като  счита че образованието е фундаментът за по-нататъшното  подобряване  на  знанията и уменията на подрастващото поколение, така че то да бъде грамотно и професионално подготвено за новите предизвикателства, които ще настъпят на пазара на труда.  В този контекст бяха разгледани въпросите, свързани с позицията на България в международното оценяване  на „функционалната грамотност на съвременното образование“ по програмата   PISA и тревожно ниските резултати на българските ученици. Беше констатирано, че България  може да черпи положителен опит  от политиките, прилагани в страните на челни позиции, тъй като  изследването показва какви са ефектите от различните образователни политики, къде се намираме и какви са действията за повишаване добавената стойност на образованието.

Дискутираха се и въпроси, свързани със заплащането на труда  на учителите и обвързването на заплатите с резултатите от обучението , например „намаляване на неграмотността“; трудностите, които срещат професионалните гимназии, във връзка с процеса  на преобразуване на паралелките  с  предимно  професионална насоченост, за сметка на  чуждоезично обучение. Значително място беше отделено на завършилия проект „Домино“, изпълняван по Българо-швейцарската програма за сътрудничество, съвместно с МОН. В резултат на този проект в момента повече от 170 фирми си партнират с около 32 професионални училища в страната, а  учениците, участвали в дуалното обучение, са над 1600. Беше изтъкнато, че положителните  резултати  от дуалното  обучение са както за фирмите, така и за обучаващите се и че постигнатите успехи  трябва да ни насърчат за по-нататъшни действия в тази посока.

Председателят на БТПП информира за участието на БТПП в кръглата маса за подобряване дейността на висшите училища в България, проведена в Пловдив на 10 януари, където Палатата  подробно представи своите констатации и препоръки (презентация на председателя на БТПП може да се види ТУК).

По време на срещата се набелязаха и конкретни дейности за сътрудничество между Палатата и Съюза на работодателите в системата на народната просвета, като съвместно участие в проекти, провеждане на  кръгли маси  и дискусия по актуални въпроси, свързани с промените  в обучението и образованието, оформяне на становища и др.


22.01.2020 г.
Назад