Назад

БТПП е партньор в изпълнението на политики за активиране на трайно безработни и неактивни младежи до 29 години

   Заключителна конференция отчете едногодишните усилия на най-голямата работодателска организация за насърчаване неправителствения сектор за избор на политики за активиране на неактивните младежи и дълготрайно безработни лица. Това бе извършено в рамките на проект НАПРЕД, който имаше за цел партньорско управление с администрацията при провеждането на политиките по отношение за активиране на неактивните младежи до 29 години и реинтегриране на пазара на труда на дълготрайно безработните лица чрез разработените методики и подготвените препоръки пред съответните компетентни органи с активното участие на бизнеса, неправителствените организации и гражданите. Бенефициент по проект № BG05SFOP001-2.009-0099 бе Сдружение "Инициативи за местно и регионално развитие".

    Регистрирани бяха постигнатите цели за използване на добри европейски практики за облекчаване на достъпа на неактивните лица до пазара на труда, както и търсене на нестандартни и иновативни подходи за мотивиране на неактивните лица и за отстраняване на пречките пред активното им поведение на пазара на труда, вкл. и чрез по-активно включване на бизнеса и неправителствения сектор;

     Трайно безработни млади вече се формират заради видимите в последните години промени в образователните изисквания и в обществените нагласи към полагането на труд – това изтъкна в анализа си д-р Иван Нейков – директор на Балканския институт за труда и социалната политика. Проектът практически се фокусира върху „гнездата“ на неактивността, с реализацията на които може да се постигне значителен положителен ефект по посока на  преодоляване на водещите причини за неактивността, посочени от самите представители на целевите групи.

Анализът на причините от гледна точка на NEEТs и продължително безработните се посочват като:

  • ниското заплащане ;
  • желанието за работа чрез самонаемане ( т.е. чрез развитие на собствен бизнес)
  •  необходимостта от полагане на грижи за член от семейството;
  • наличие на доходи от други източници

От гледната точка на работодателите ( компаниите):

  • високи изисквания за  възнаграждения;
  • работа в сивата икономика;
  • липсата (пълна или частична) на квалификация и трудови навици.
  •  
  • Една от ключовите препоръки беше възможността за ВАЛИДИРАНЕ НА ЗНАНИЯ. Това е процес на оценяване, признаване и официално документиране на съответствието между придобити чрез неформално и самостоятелно учене знания, умения и компетентности – от една страна, и от друга страна   държавните образователни изисквания за съответната професия или част от професия.

Д-р Иван Нейков от Балканския институт по труда напомни възможностите на Закона за социалната и солидарна икономика (ЗССИ), който създава среда за функционирането на социалните предприятия в България;

Социалното предприятие може да бъде както търговско дружество или кооперация, така и юридическо лице с нестопанска цел;

 Реализираната печалба на социалното предприятие ще се ползва на първо място за постигането на основната му цел-осигуряване на заетост на лица от целевите  групи, осигуряване на подкрепа за социална и професионална интеграция,помощ за личностна и трудова реализация чрез предоставяне на интегрирани услуги.

Следващите препоръчителни действия. предвиждат като задължителна предварителна фаза за достъп до социални услуги и помощи на изискване към неактивното лице да се  включи в процедури за изследване на трудови умения;  за оценяване  на способности и потенциал за развитие чрез прилагане на инструменти за професионално ориентиране

Въвеждане чрез възможностите на ИКТ на виртуални платформи за търсене и предлагане на краткосрочни услуги и дейности от типа „еднодневни договори“ e следващата от препоръчителните мерки. Чрез виртуална платформа  работодателят обявява какъв труд търси, а работниците или кандидатите за работа, сами избират и предлагат кои от задачите, посочени в платформата могат и желаят да извършват. При покриване на търсене и предлагане  търсещият (работодател) се договаря директно с предлагащите (работници).  

Приложимост на иновативна форма на заетост е извън „територията“ на трудовото право. При необходимост от регулация, могат да се използват широките възможности на гражданското право и правната рамка на Закона за задълженията и договорите, по специално уредбата на договорите за изработка или договорите за поръчка. Тази регулация обхваща самонаетите лица, но  не и наемните работници.

Още препоръчителни действия -- Въвеждане на нови форми  на практическо обучение и  квалификация  на неактивни лица  чрез създаването на учебни фирми  и включването им в стажантски програми, реализирани в тези фирми

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ

 


02.12.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад