Назад

БТПП ще обучи специалисти за реализиране на онлайн експортни дейностиБТПП взе участие в третата работна среща на партньорите по проект DiVET, която се проведе на 21-22 ноември 2019 г. в Истанбул. По време на срещата  бяха представени за дискусия  и обсъждане разработените обучителни модули  за  нова професия при професионалното обучение -  специалист по онлайн експортни дейности, както и системата за оценка на обучаваните. Учебната програма е съставена от 15 модула, които обхващат теми като законодателство, ефективна бизнес комуникация, основни принципи на маркетинга, имейл маркетинг, управление на уебсайт и социални медии, платформи за електронна търговия, оптимизация за търсачки.

Предвижда се пилотното обучение да започне в началото на февруари 2020 г.  То ще  е с продължителност от 960 учебни часа, разпределени по равно между теоретична подготовка и стаж в експортноориентирана фирма. Теоретичното обучение ще се проведе в комбинация от присъствени занятия и самоподготовка чрез  използване на онлайн платформа с решаване на практически казуси.  Всеки модул завършва с тест за проверка на придобитите знания. Очаква се в пилотното обучение в България да се включат  около 30 младежи.

Успешно завършилите обучението ще получат сертификат по стандарт ISO 17024:2012. Придобитата квалификация ще съответства на ниво 4 от Европейската квалификационна рамка.

Изискванията към желаещите да участват в пилотното обучение са: владеене на английски език на ниво B1 от Общата европейска референтна езикова рамка; основни умения в работата с ИКТ технологии;  базисни познания в областта на маркетинга и експортната търговия.

Сред другите теми, обсъдени по време на срещата, бяха разработването на онлайн обучителна платформа за обучаващите се в новата професия, организирането на стажове за обучаващите се в експортноориентирани фирми и провеждането на схеми за мобилност в чужбина за част от обучаващите се в новата професия.

Проект DiVET (Joint Qualification for Export Specialists Via Internet and Social Media) се изпълнява в рамките на Програма „Еразъм+“,с участието на шест партньорски организации от три страни – България, Гърция и Турция. Основната цел на проекта е да развие уменията на младежи за осъществяване на експортни дейности чрез интернет и социалните медии, което ще доведе до повишаване на заетостта им, както и ще предостави на предприятията обучени професионалисти, които притежават необходимите умения за покриване на своите потребности.

Желаещите да участват в обученията, могат да заявят своя интерес на ел. поща projects3@bcci.bg , или да получат допълнителна информация на тел. 02 8117 553 от Димитър Паунов, мл. експерт в Дирекция“Европейска интеграция и проекти“ на БТПП.


25.11.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад