Назад

Интеграция в обществото чрез спорт - една находчива и ефикасна инициатива

БТПП организира заключителна конференция по проект „Спорт – стимулиране приноса на неправителствените спортни организации за реализирането на политиките за интеграция в обществото на ромите и мигрантите чрез спорта“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проектът се изпълнява от Сдружение „Карате клуб Левски“ със съдействието на Българската търговско-промишлена палата.

На конференцията в хотел „Хилтън“ беше представен направеният въз основа на национално проучване анализ на предизвикателствата пред интегрирането на маргинализираните етнокултурни общности в българското общество чрез спорта с фокус върху ромите и мигрантите, както и разработеният механизъм за ефективно приобщаване на тези общности чрез спортни инициативи.

Он-лайн проучването сред бизнеса обхваща 817 фирми, а сред гражданите – 408 респондента в цялата страна

Проучването показва, че бизнесът (75.23%) вижда големи възможности в спорта и го припознава като инструмент за интеграция. 47% от българските фирми биха подкрепили включването в спортни инициативи на ромски и мигрантски деца за създаването на трайни връзки между етносите и последващо им включване  в образование. 56% от тях са на мнение, че чрез спорта се създават предпоставки за интеграцията на ромите и мигрантите в българското общество, а оттам и включването им в заетост. 43% от анкетираните изразяват конкретно желание да подкрепят спортни клубове, които привличат роми и мигранти.

Гражданите, като цяло, са малко по-скептични относно ролята на спорта за интегриране на уязвимите общности, но оценките им като тренд кореспондират с тези на бизнеса. 48.8% от анкетираните посочват, че спортът е начин на сближаване, а 36.5% от тях са убедени, че спортът създава приятелства и здрави връзки между представители на различните етноси. 23.9% смятат, че спортът е стимулатор за засилване на интеграционните процеси.

Главната цел на конференцията бе да бъдат дискутирани изведените от проучването и анализа препоръки за използването на спорта като инструмент за разрешаването на проблемите на интегрирането в българското общество на тези маргинализирани етнокултурни общности.

Д-р Камелия Петкова представи резултатите от проведеното проучване, подготвения анализ и изведените от него препоръки.

На свой ред главният секретар на БТПП Васил Тодоров изтъкна, че съществува сериозна положителна нагласа на бизнеса към подобни инициативи. „Спортът е универсален инструмент, който подклажда амбицията и същевременно създава умения за работа в екип, а това помага на всеки индивид да се развива в личностен и професионален план,“ подчерта Тодоров.

 


22.11.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад