Назад

Проект на БТПП насърчава цифровата трансформация и обучението между поколенията

Основната цел на проект CVET4Future.Net (CVET networks reskilling SMEs employees and mentors by bridging generations and digital gaps) е да изгради капацитета на организации за продължаващо професионално образование и обучение (ПОО) и да повиши качеството на предлаганите от тях услуги за МСП, които се нуждаят от обучение за преквалификация и повишаване на квалификация на техните управители и служители с оглед адаптиране към цифровата и дигитална трансформация.

Основните дейности по проекта са провеждане на учебни посещения, дейности за изграждане на капацитет, събиране на добри практики в областта на продължаващото ПОО, разработване на индивидуални обучителни програми за управители и служители на МСП, и повишаване квалификацията на обучители чрез прилагане на смесена форма на обучение. Всички резултати ще бъдат съобразени с различията между поколенията по отношение на техния начин на работа и общуване, ценностна система и цифрови умения.

Целевите групи на проекта са организации за продължаващо ПОО, обучители от организациите за ПОО, МСП, които са в процес на дигитална трансформация, техните служители, управители и ментори.

Очакваното въздействие на проекта е да засили ролята на организациите за продължаващо ПОО и да ги подготви за провеждане на курсове за преквалификация на служителите на МСП с оглед повишаване на дигиталните им умения, което от своя страна ще доведе до подобрена конкурентоспособност на пазара на труда, по-висока заетост и насърчаване на ученето между поколенията.

Проект CVET4Future.Net (CVET networks reskilling SMEs employees and mentors by bridging generations and digital gaps) е с продължителност от две години и се осъществява в рамките на Програма „Еразъм+“. Проектът се изпълнява от 7 партньорски организации от 4 страни – България, Австрия, Чешка република и Испания. Изпълнението на проекта ще започне през ноември 2019 г. БТПП ще предоставя допълнителна информация за предстоящите дейности и събития, свързани с проекта, с редовни публикации в Инфобизнес и на страницата си.


01.08.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад