Назад

Писмо на АОБР до министъра на труда и социалната политика

Относно: Процедура за минимални осигурителни доходи (МОД) за 2020 г.


ДО
 
Г-Н БИСЕР ПЕТКОВ,
МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
 
Относно: Процедура за минимални осигурителни доходи (МОД) за 2020 г.
 
УВАЖАЕМИ  Г-Н МИНИСТЪР,
 
В последните четири години национално представителните работодателски организации (НПРО), обединени в Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) се обявиха за незабавна отмяна на чл. 6, ал. 2, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване, регламентиращ определянето на МОД по длъжности и икономически дейности. В съответствие с единодушно декларираната подкрепа от страна на браншовите работодателски организации беше отказано участие и в преговорите за МОД за 2017 г., 2018 г. и 2019 г.
 
Припомняме също, че:
 
НПРО декларираха многократно подкрепа за разширяване на колективното трудово договаряне по условията и заплащането на труда, и за актуализиране на минималните възнаграждения за съответните длъжностни позиции при постигане на договореност в КТД на фирмено и браншово ниво, с валидност единствено спрямо представените страни.
В условията на икономическо оживление след кризата от 2009 г., административно определяните прагове на МОД се разминават драстично с икономическото състояние на отделни сектори и предприятия, с динамиката на заетостта, общата и секторна производителност на труда и ръста на цените.
НПРО многократно са заявявали, че този подход увеличава сивия сектор, оказва натиск върху заетостта в отделни региони, сектори, предприятия в депресивно състояние, на уязвимите социални групи с ниска квалификация, като намалява нетното възнаграждение на наетите лица. Тези аргументи са представяни многократно и в препоръки на Европейската комисия, Световната банка и Международния валутен фонд.
Подобни механизми за определяне на прагове на МОД по отделни професии, длъжности и икономически дейности не се прилагат в нито една от държавите членки на ЕС.
Налице е и значително забавяне на обсъжданията между социалните партньори и държавата по изготвяне на механизъм за определяне на МРЗ. Същевременно, приетата правителствена средносрочна бюджетна прогноза предвижда нарастване през 2020 г. на МРЗ с 9,8%, при драматично изоставащ ръст на производителността на труда[1] в пълно противоречие с изискванията на Конвенция 131 на МОТ, ратифицирана от Р. България през 2018 г.
 
На основание изложеното и с оглед на отправени предложения на браншови работодателски организации, с настоящото препотвърждаваме отново позицията си за отказ от централизирано административно определяне на нови размери на МОД за 2020 г. и за преговори на браншово ниво по този въпрос. 
 
С УВАЖЕНИЕ, 
 
ЦВЕТАН СИМЕОНОВ
Председател на УС на БТПП
Роатционен председател на АОБР за 2019
По поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ 
 
_______________
 
[1] Eurostat, Labour productivity per person employed and hour worked (EU28=100), Code: TESEM160   last update: 13/07/2019 00:00, https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tesem160/default/table?lang=en
 
БТПП изпрати и писмо до председателите на браншовите организации при Палатата, с което информира за преустановяване на преговорите и административното определяне на минималните осигурителни доходи (МОД) за 2020 г.

24.07.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад