Назад

Писмо на АОБР до заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика относно изграждане и функциониране на електронно управление на Република БългарияДО

Г-ЖА МАРИЯНА НИКОЛОВА,

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА

Относно: Необходими мерки в подкрепа на дейността на административните органи при изграждане и функциониране на електронно управление на Република България и работа с електронни документи, заявяването и предоставянето на административни услуги по електронен път и обмена на електронни документи

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НИКОЛОВА,

Във връзка с възложените Ви задължения по структуриране и осигуряване на устойчивост на процеса на изграждане и функциониране на електронно управление в Република България и предвид възникналите проблеми в дейността на важни държавни структури в тази сфера, като отговорни изразители на интересите на работодателите бихме искали да предложим на Вашето внимание необходими според нас мерки, които да осигурят по-добри условия за сътрудничество и взаимодействие по въпросите на електронното управление.

 1. Активизиране на Съвета по киберсигурността за изпълнение на възложените му със Закона за киберсигурност функции;
 1. Възстановяване на работата на Съвета за електронно управление (СЕУ), създаден с Постановление № 268 от 26 септември 2011 г.. Увеличаване броя на представителите на национално представителните организации на работодателите и на браншовите организации на бизнеса от сферата на информационните и комуникационни технологии в този съвет (чл. 3, ал. 5, т. 3 от ПМС № 268/2011 г.) и прецизиране на критериите за представителство в Бизнес съвета към СЕУ (чл. 5а). Регламентиране на възможностите за представителните национални браншови сдружения да предлагат решения по въпросите на електронното управление, електронните удостоверителни услуги и идентификация, мрежовата и информационна сигурност, инфраструктурата за пространствена информация и информацията от обществения сектор в машинночетим отворен формат за постигане на високо общо равнище на мрежова и информационна сигурност;
 1. Препоръчително е и прилагането на следните спешни и изпълними, неизчерпателно изброени, мерки:
  • Ясно разграничаване на функционалните отговорности и задължения на административните държавни структури в областта на електронното управление, тъй като в момента те са смесени и се припокриват. За всяка една от посочените по-долу области е подходящо да се делегират ексклузивни права и задължения на отделна институция, която разбира се да взаимодейства с останалите компетентни държавни органи с отношение към информационната сигурност, вкл. свързани с отбраната, разузнаването, националната сигурност:
  • Информационно общество, електронно управление, обществени услуги и услуги на „едно гише“;
  • Развитие на ИКТ сектора и цифровизация на индустрията;
  • Мрежи и комуникации
  • Национална сигурност на ИТ и Национален център за действие при инциденти в информационната сигурност;
  • Във връзка с критичния пробив и изтичането на информация от базите данни, администрирани от НАП от миналата седмица, да се извърши одит на киберсигурността на действащите национални и правителствени регистри, системи и бази данни, включително от международни или европейски общопризнати и водещи организации и водещи доставчици на този тип услуги;
  • Използване на добри практики и опит, вкл. блокчейн технологията за осигуряване целостта на данните, съхранявани в правителствените хранилища, както и за защита на данните от вътрешни и външни заплахи;
  • Ресурсна осигуреност на всяка обществена или държавна организация с експерт по киберсигурност.
 1. Внасяне на необходимите промени в приложимата правна уредба и актуализация на действащите стратегическите документи:

Вярваме, че с възприемането на тези предложения ще се постигне чувствителен напредък в отговор на технологичните предизвикателства на съвременното развитие.

 

С УВАЖЕНИЕ,

ЦВЕТАН СИМЕОНОВ,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БТПП,

РОАТЦИОНЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АОБР ЗА 2019, ПО ПОРЪЧЕНИЕ НА АИКБ, БСК, БТПП И КРИБ


29.07.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад