Назад

БТПП обсъди със заинтересовани страни квалификационен профил за повишаване онлайн уменията на специалисти в експортната търговия

На 12 и 15 юли БТПП проведе две фокус групи с представители на заинтересовани страни от МСП и неправителствени организации, в рамките на проект DiVET, който цели да подобри уменията на специалисти в използването на интернет и социалните медии за реализирането на експортни дейности.

Целта на фокус групите беше да се обсъди предварително изготвен списък с умения, които се очаква да бъдат придобити от завършилите обучението, което ще бъде проведено в рамките на проекта. След обобщаване на резултатите от фокус групите предстои да бъде изготвен общ квалификационен профил, който от своя страна ще послужи като основа за разработването на учебната програма.

Обучението, което се предвижда да започне в началото на 2020 г., ще бъде с продължителност от 960 учебни часа, включващи 480 учебни часа теоретична подготовка и 480 учебни часа работна практика. Теоретичната подготовка ще бъде комбинация от присъствени занятия и самоподготовка чрез онлайн обучителна платформа.

Целевата група на обучението са безработни младежи или студенти, както и експортно-ориентирани фирми, които биха искали да приемат обучаващите се на стаж. Предварителните изисквания към кандидатите, желаещи да се включат в обучението, са владеене на английски език на ниво B1 съгласно Общата европейска езикова рамка, основни умения в работата с ИКТ технологии и начални познания в областта на маркетинга и експортната търговия.

Успешно завършилите обучението ще получат сертификат по стандарт ISO 17024:2012, който ще бъде признат във всички страни, в които се прилага стандарта. Придобитата след обучението квалификация ще съответства на ниво 4 от Европейската квалификационна рамка. За България се предвижда да бъдат обучени 26 души, като част от тях ще имат възможност за стаж в чужбина.

Проект DiVET (Joint Qualification for Export Specialists via Internet and Social Media) се изпълнява в рамките на Програма „Еразъм+“ от шест партньорски организации от три страни – България, Гърция и Турция. Основната цел на проекта е да подобри използването на интернет и социалните медии за нуждите на експортно-ориентирания бранш, което от своя страна да доведе до нарастване на броя на специалистите в сектора, подобряване на капацитета на МСП и ръст на заетостта на завършилите професионално образование и обучение в тази сфера. Допълнителна информация за DiVET можете да намерите на  страницата на БТПП или на официалния уебсайт на проекта.


19.07.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад