Назад

Проведе се традиционна среща между БТПП и Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2010

По покана на  ръководството на Българската търговско-промишлена палата се проведе традиционна среща между главния секретар на БТПП Васил Тодоров и Смилена Костова, и.д. главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” в Министерство на икономиката. На срещата бяха обсъдени теми, засягащи приноса и подкрепата от страна на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2010 г. /ОПИК/ към бизнеса, предстоящите процедури по програмата до края на този програмен период, приоритетите през новия програмен период и ползотворното сътрудничество между двете институции.

„Оперативната програма е от най-голямо значение за бизнеса, което е предпоставка за  традиционното сътрудничество между БТПП и Управляващия орган на ОПИК“, подчерта г-н Тодоров. Той отчете големия интерес на фирмите членове на БТПП към процедурите, обявявани по ОПИК, и наблегна на ролята, която оказва програмата за иновативното развитие на бизнеса и по-специално на малките и средни предприятия, за укрепването на производствения им капацитет, тяхната интернационализация и конкурентоспособност.

Г-жа Смилена Костова потвърди готовността на Министерството на икономиката да продължи активното партньорство с работодателските организации при подготовката на процедури по ОПИК, тематични области и при дефинирането на приоритетните за бизнеса. В тази връзка беше предложена идея за съвместни участия при провеждането на информационни кампании сред потенциалните бенефициенти за разясняване на правилата и условията за кандидатстване по открити процедури на ОПИК,  което ще бъде още една предпоставка за затвърждаване на ползотворното сътрудничество между ГД ЕФК и БТПП.

В рамките на срещата беше поставен и акцент върху направените предложения на Палатата по линия на АОБР във връзка с някои от предстоящите за обявяване процедури. Изтъкната беше нарастващата роля на финансовите инструменти като утвърждаваща се тенденция за подпомагане на бизнеса и за развиване на предприемаческия дух и инициатива.


19.07.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад