Назад

БТПП изпълни целите и плановете си за 2018 г. в подкрепа на бизнеса

Управителният съвет на Палатата прие Програмата за дейността през тази година
На 12 март се проведе редовно годишно заседание на Управителният съвет на Българската търговско-промишлена палата, който прие Отчета за дейността на Палатата за 2018  г., Годишния финансов отчет на БТПП за 2018 г., Становище по отчета на ИС на БТПП за 2018 г. и Отчет за дейността на КС през 2018 г.

За изпълнение на целите и задачите се утвърдиха Програмата за дейността на БТПП и План-сметка на Палатата за 2019 г.

Управителният съвет разгледа и одобри Отчет на Управителния съвет за дейността и за финансовите резултати на БТПП за периода 2014-2018 г., Отчет за изпълнение на Насоките за дейността на БТПП за периода 2014-2018 г., Проект на Насоки за дейността на БТПП за периода 2019-2023 г., Проект на бюджет за 2019-2023 г., които да бъдат представени пред Общото събрание на Палатата.

За подобряване на условията за работа на българският бизнес УС възложи на БТПП да усъвършенства своята дейност по набиране на предложения и сигнали за административни тежести и корупция, които да бъдат представяни на съответните органи за съдействие за тяхното разрешаване.

Програмата на БТПП за 2019 година е отворена и може да бъде актуализирана в съответствие с икономическата ситуация в страната, както и допълвана с идеи и предложения на членове и партньори на Палатата, фирми и браншови организации.

Документи за дейността на БТПП:

 

 


13.03.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад