Назад

БТПП подготви за заетост 1300 безработниПриключиха квалификационните  обучения във всичките 25 населени места на територията на 18 области, като част от вторият обособен етап от реализацията на ръководеният от БТПП проект КРОС-БИ по Националният план за действие по заетостта 2018.

Включени в професионалните  обучения бяха над 1300 безработни лица от уязвимите групи на пазара на труда.

С оглед подобряване на възможностите им за наемане на конкретни позиции, усилията за квалифициране на над 800 от обучаемите лица бяха насочени към придобиване на първа квалификационна степен по специалностите „Оператор на компютър“, „Шивачество“, „Помощник в строителството“, „Хотелиерство“, „Стругарство“ и  „Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения“, като част от усилията на БТПП и АЗ за подготовка на необходимите специалисти заявени от работодателите в съответните населени места.

С цел насърчаване процесите на предприемачество, ангажиране в мрежи за дистрибуция, самонаемане и други видове заетост над 500 безработни лица бяха включени в обучения за придобиване на специфични компетентности и професионална квалификация по част от професии като: „Търговски представител“, „Сътрудник маркетингови дейности“,  „Производство на кулинарни изделия и напитки“, „Обслужване на заведения в обществено хранене“, „Организация на дейностите в места за настаняване“, „Застрахователно и осигурително дело“,  „Озеленяване“ и  „Търговия“.

С провеждането на проектираните квалификационни обучения по НПДЗ 2018 БТПП постига целите си  да подпомогне политиките и усилията на останалите институции в националният процес по насърчаване на  заетостта и реинтеграцията на пазара на труда на безработни лица от уязвимите групи, като прилага мерки за активизиране, квалификация и повишаване на компетенциите в населени места от региони със специфични проблеми в заетостта,

Предстои реализираното на третият обособен проектен етап, по постепенното включване в заетост на успешно завършилите съответното квалификационно обучение лица.


13.07.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад