Назад

Резултати от анкетно проучване на БТПП

Председателят на БТПП г-н Цветан Симеонов и директорът на Икономически анализи и политика в БТПП Александър Димитров представиха на пресконференция пред 8 телевизии и общо 26 журналисти обобщени резултати от анкетно проучване на БТПП за предлаганите изменения в пенсионната система.

РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ на БТПП
Изменения в пенсионната система

Във връзка с предизвикателствата пред българската пенсионна система и тенденцията за дълготрайна финансовата нестабилност на Държавното обществено осигуряване, БТПП проведе допитване до своите членове на 28.05.2010 г. Резултатите от анкетата са следните:

Въпрос 1: Предпочитан начин за преодоляване на съществуващия дефицит в пенсионната система.
Разпределението по отговорите е както следва:

 • 82% подкрепят увеличаване на осигурителния стаж.
 • 12 % предпочитат увеличаване на осигурителните вноски, които сега са 16 % (7,1 % лични);
 • 6% подкрепят увеличаване на някои данъци, като ДДС, Корпоративен данък, Данъкът върху доходите на физическите лица, или акцизите.

  Въпрос 2: Оценка на вариантите (1 - най-безболезнен; 6 най-неприемлив):

  Вариант 1 : Увеличаване на осигурителният стаж от началото на 2012 г. до 40 г. за мъжете и 37 г. за жените, с удържане на част от пенсията с 2.5% за всяка година недостигащ стаж, при пенсиониране на 63 г. за мъжете и 60 г. за жените.
  Разпределението по отгoворите е:

 • 45% смятат, че този вариант в най-безболезнен (оценка 1);
 • 36% го определят като най-неприемлив (оценка 6);
 • 10% са дали отговор в средните стойности (оценка 3 и 4), което означава, че се колебаят и нямат категорична оценка;
 • 9% са считат, че този вариант е по-скоро неприемлив (оценка 5).

  Вариант 2: У величаване на осигурителният стаж най-малко до 37 г. за мъжете и жените, при пенсиониране на 65 г. за мъжете, а жените на 63 г. през 2019 г. и 65 г. през 2021 г.
  Разпределението по отгoворите е:

 • 28% смятат, че този вариант e най-безболезнен (оценка 1);
 • 39% го определят като най-неприемлив (оценка 6);
 • 11% го пределят като безболезнен (оценка 2);
 • 17% са дали отговор в средните стойности (оценка 3 и 4), което означава, че се колебаят и нямат категорична оценка;
 • 6% са считат, че този вариант е по-скоро неприемлив (оценка 5).

  Въпрос 3: Одобрение на промяна на съотношението вътре в пенсионната система в полза (по-голям превес) на „задължително допълнително пенсионно осигуряване” и в „допълнително доброволно пенсионно осигуряване”, (ІІ и ІІІ стълб), функциониращи на капиталопокривен принцип и с персонална обвързаност.
  Разпределението по отговорите е както следва:

 • 73% одобряват това съотношение
 • 27% не одобряват.

  От гореизложеното следва да направим конкретните изводи:

  1. Разбирайки проблемите в осигурителната система, ръководителите на фирмите подкрепят увеличаването на осигурителния стаж като мярка за преодоляване на дефицита.
  2. Голямата социална значимост, обществените дискусии по темата и многовариантността на мерки доведоха до разнопосочност на отговорите и разпръскване на резултатите. Въпреки това може да се обобщи:
   • Вариант 1 от анкетата има най-голяма подкрепа - 45% от анкетираните го считат като най-безболезнен;
   • Съответно 28% от отговорилите считат, че Вариант 2 е най-безболезнен.


09.06.2010 г.

Още новини:

Видео:

Назад