Назад

В БТПП Международна конференция по проект PROCEED

 
Проект PROCEED се изпълнява по 7 Рамкова програма и е фокусиран върху проблемите, свързани със замърсяването на въздуха, химическото замърсяване и екологичните технологии. Ще бъде създадена база данни, съдържаща иновативни  екологични изследователски практики от страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) и извършен анализ на съществуващите канали и средства за разпространение на резултатите от екологичните изследвания в Европа. Основната цел на проекта е да определи методология за подбор на екологични изследователски практики и резултати в страните от ЦИЕ и да избере най-добрите от тях.

В изпълнението на проекта участват 15 партньорски организации от 12 европейски страни страни, включително 9 от ЦИЕ:
- 6 нови членки на ЕС - Румъния, България, Словения, Полша, Литва, Латвия
- 3 в процес на присъединяване към ЕС - Хърватия, Македония, Сърбия 
- 3 стари членки на ЕС  -  Гърция, Италия и Дания
Всички 12 страни са представени поне от една организация - член на мрежата Enterprise Europe Network, която ще бъде основния комуникационен канал в границите на Европа и извън тях вкл. в Китай и САЩ. 
Ролята на БТПП при участието й в общностни проекти

Отчитайки интересите на своите членове, БТПП е силно ангажирана в изпълнението общностни  проекти по:
- 7 Рамкова програма (WASTEKIT и PROCEED)  
-  Intelligent Energy Europe (REE_TROFIT, CHANGE)
-  Entrepreneurship and Innovation Program (GREEN, WEEEN)

Освен преките си членове, Палатата привлича за участие в тези проекти държавната администрация, общинските организации и браншови сдружения и подпомага активно създването на клъстери за ефектвно съдействие на малките и средни предприятия в повишаването на тяхната конкурентноспособност и иновационен капацитет и енергийна ефективност.28.06.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад