Назад

БТПП подписа с Камарата на инсталаторите меморандум за издигане авторитета на професията инсталатор

Членовете на Камара на инсталаторите ще могат да получават от Палатата сертификати, че осъществяват дейност по изграждане на инсталации, в съответствие с високите критерии на браншовата организация
 
Председателят на УС на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов и председателят на УС на Камара на инсталаторите в България Сергей Стоянов подписаха през уикенда Меморандум за съвместна работа по издигане авторитета на професията „инсталатор”. 
Двете организации ще съдействат на фирмите от бранша  за намиране на партньори и установяване на лоялни и етични взаимоотношения между тях и за оказване на помощ в контактите им с държавни и общински органи и институции.
Камара на инсталаторите в България ще насърчава членовете си да кандидатстват за членство в БТПП, което ще им осигури по-широки възможности за популяризиране и представяне на тяхната дейност както в страната, така и в чужбина, чрез използване на международния авторитет и контакти на Палатата.
Двете сдружения ще издават на съвместните си членове удостоверения/сертификати на български и на чужди езици, за актуалния им статут като търговци, извършващи инсталаторска дейност в съответствие с критериите, утвърдени от ръководството на Камара на инсталаторите в България.
За членовете на Камара на инсталаторите БТПП ще въвежда допълнителна информация в поддържания от нея Единен търговски регистър, че те осъществяват дейност по изграждане на инсталации, дейност в областта на ВЕИ и опазване на околната среда. 
„Установяването на сътрудничеството с бранша на инсталаторите е по модела на наскоро обединените усилия на Палатата и Българската предприемаческа камара в строителството, която също цели издигане авторитета на професията „строителен предприемач” и издаване на удостоверителни документи, които да легитимират фирмите пред търговски партньори и институции” – каза след подписването Председателят на УС на БТПП Цветан Симеонов. Той напомни, че на сайта на БТПП до сега можеше да се види изградения Доброволен регистър на предприемачите в строителството, а вече през страницата на Палатата са достъпни в българска и английска версии,   на Професионалния регистър на Камара на инсталаторите в България
 
Доброволен регистър на предприемачите в строителството  http://www.bcci.bg/services/bpk_list/

Регистър на членове на Камара на инсталаторите в България  http://www.nisbg.org/members.aspx

27.06.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад