Назад

Улеснена е вече процедурата за подаване на Декларацията по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд по електронен пътУлеснява се процедурата за подаване на Декларацията по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) с електронен подпис. Това съобщи пресцентъра на Изпълнителна агенция «Главна инспекция по труда»

Отпада досега съществуващото ограничение документът да се подава с Универсален електронен подпис само от задълженото лице (т.е. работодателят) или негов законен представител, претежаващ универсален електронен подпис.

С обнародваните промени в Наредбата за формата, съдържанието, реда и начини за подаване и съхраняване на Декларацията по чл. 15 от ЗЗБУТ, се премахва изискването за законен представител, т.е. документът може да се подава от задължените лица по електронен път и чрез техен упълномощен представител, притежаващ валиден универсален подпис.

Отпадането на изискването само за законен представител улеснява много работодателите. Практиката показва, че повечето работодатели се обслужват от счетоводни къщи, адвокатски кантори и др. Тези упълномощени лица нямат пряко отношение към дейността по здраве и безопасност при работа, но имат необходимия опит и подготовка за осъществяване на комуникация по електронен път при подаване на документи от името на работодателя към различни институции. Те подписват по пълномощие с електронен подпис, чиито тутуляр не е техният упълномощител. Така че с приетата промяна в Наредбата отпада това обстоятелство и декларацията може да бъде подписвана и подавана от името на задълженото лице по електронен път с валиден електронен подпис, чийто титуляр не е техният упълномощител.

От стартирането на работата ежедневно се подават декларации в цялата страна – както на място в Дирекциите „Инспекции по труда”, така и през Интернет. Софтуерът, който работодателите попълват, няма да бъде променян и вече се приемат декларации, подписани с валиден електронен подпис от упълномощени лица .

БТПП в качеството си на оторизиран доставчик на удостоверителни услуги предлага лесна и удобна процедура за получаване на удостоверение за универсален електронен подпис за физически и юридически лица – съответно StampIT Doc и StampIT DocPro и по този начин   улеснява фирмите да подадат декларациятя па чл.15 от ЗЗБУТ. Подробности за получаване на ел.подпис от БТПП могат да се намерят на сайта на Палатата www.bcci.bg – лява колона, рубрика „електронен подпис”.
09.06.2010 г.

Още новини:

Видео:

Назад