Назад

Виртуална социална академия осигурява безплатна възможност за самообучение на работодатели и работещи

БТПП представи възможностите на системата на електронната платформа www.vsa.bcci.bg
 
На пресконференция беше представена Виртуалната социална академия, разработена от БТПП, която осигурява многобройни възможности за справки, обучение и самообучение, приемане и регистрация на сигнали от работодатели и заети лица. Събитието бе открито от Цветан Симеонов, председател на БТПП, а представянето на проекта и на Виртуалната социална академия беше направено от Беата Папазова, Съветник по Европейска интеграция и проекти, Ръководител на проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й”. 

Виртуалната социална академия е достъпна на адрес www.vsa.bcci.bg. Електронна й платформа събира на едно място цялата информация в областта на законодателството по трудовоправните и осигурителните отношения, необходима на работодатели и заети лица като предоставя и възможности за обратна връзка по тези въпроси чрез Дискусионния клуб. 

Добри практики и полезни правни съвети са събрани в информационния бюлетин "Социални практики", който също може да бъде открит на портала. Сигнали за нарушени трудовоправни и осигурителни отношения ще могат да се подават чрез системата Helpdesk, която ще спомогне те да бъдат коректно обработени и правилно адресирани. Полезна информация за всички работещи и работодатели може да бъде открита в рубриката Online Самоинформиране. Виртуалната социална академия ще осигурява достъп до Кодекс по бизнес етика, както и до резултатите от анкети, засягащи познаването на законодателството, регулиращо трудовоправните и осигурителни отношения. 

Чрез Виртуалната социална академия всеки желаещ може да се абонира и да получава актуална информация за промените в законодателството в областта на трудовоправните и осигурителните отношения. 
Платформата е разработена по проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й”, който си поставя за цел да подобри адаптивността на заетите лица към предизвикателствата на съвременния пазар на труда у нас. Тя ще допринесе за постигане на основната му цел - оовишаване информираността на работодатели и заети лица за мерки и политики на равнопоставеност на пазара на труда с цел стимулиране на тяхното прилагане. 
Допълнителна информация: 
Проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по Договор № BG 051PO001-2.1.07. 
Той се осъществява от БТПП в партньорство с Конфедерация на труда “Подкрепа”. 
Общата цел на проекта е подобряване на адаптивността на заетите лица към предизвикателствата на съвременния пазар на труда в България, като съществен фактор за ограничаване на неформалната икономика, за балансиране на търсенето и предлагането на работна сила и за прилагане на мерки за гъвкава сигурност посредством съвместни действия на социалните партньори.

Специфични му цели са:
Подпомагане на действията на държавата за превенция и борба с нерегламентираното предлагане на труд 
Промотиране и разпространение на иновативни и подходящи форми на организация на труда с цел подобряване качествата на работната сила и резултатите от нея при гарантиране на здравословни и безопасни условия на труд 
Подкрепа на предприятията за подобряване възможностите за заетост посредством обучения, насърчаване на самостоятелната стопанска инициатива и географската мобилност 
Разработване на политики за недопускане на недостиг на работна ръка 
Срокът за изпълнение на проекта е 31 декември 2013 г. и включва множество дейности, свързани с постигане на определените цели.
За допълнителна информация:
Беата Папазова, ръководител на проекта, тел.: 02/8117 437, e-mail: b.papazova@bcci.bg

14.06.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад