Назад

Повишаване квалификацията на експертите на БТППВ изпълнение на Програмата на БТПП за периодично обучение на експертите с месторабота в регионалните търговско-промишлени палати/камари, в гр. Кюстендил се проведе семинар по „Безопасни и здравословни условия на труд“ с лектор Димитър Тасков – дългогодишен експерт по трудово законодателство. Участниците подробно бяха запознати с технологията, изискванията и начините за създаване на подходаща организация в предприятията, с цел осигуряване и гарантиране на безопасност и здраве при работа. Представени бяха различни примери и ситуации от практиката, при които неспазвването или нарушаването на правилата, могат да предизвикат сериозни здравословни увреждания.

След семинара бе представена кратка информация за състоянието на икономиката по регионите на страната  и най-честите проблеми за предприемачите при осъществяване на дейността им.

Дискутирани бяха резултатите от изпълнението на делегираните от БТПП дейности по места като акцент бе поставен върху ангажиментите на Палатата към Международната търговска камара - Париж и Агенция „Митници“, във връзка с получените: Международна акредитация и Разрешение за издаване на сертификати за непреференциален произход на стоки.

Обсъдени бяха новите изисквания, произтичащи от измененията на Закона за чужденците, с оглед издаваните от БТПП сертификати от Търговския регистър при кандидатстване за продължително пребиваване в Р България. Коментирани бяха предложения за разработване на нови услуги, полезни за българския бизнес.


21.11.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад