Назад

БТПП участва в септемврийската сесия на Европейския икономически и социален комитетЗаместник-председателят на БТПП Георги Стоев участва в 528-та пленарна сесия на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК), 20-21 септември  в Брюксел. Обсъдени бяха и предложени за приемане следните становища и регламенти:

  • Финансови услуги за потребителите- Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейската централна банка, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите и План за действие в областта на финансовите услуги за потребители;
  • Регламент за европейската пазарна инфраструктура – изменение на Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 по отношение на задължението за клиринг, прекратяването на задължението за клиринг, изискванията за отчетност, техниките за намаляване на риска за договорите за извънборсови деривати, които не са преминали клиринг , регистрацията и надзора на регистрите на трансакции;
  • Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1095/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари) и на Регламент (ЕС) № 648/2012 по отношение на процедурите и участващите органи при лицензирането на ценни книжа, както и на изискванията за признаването им  от трети държави;
  • Нови форми на заетост (проучвателно становище по искане на естонското председателство) - Изграждане и развитие на умения, включително цифрови умения, в контекста на новите форми на заетост – нови политики и развитие на ролите и отговорностите;
  • Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет – Развитие на митническия съюз в ЕС и на неговото управление.

Георги Стоев участва в работната група за становището по собствена инициатива: "Цифрова революция в здравеопазването/ здравно осигуряване - Въздействие на цифровата революция в областта на здравеопазването върху здравното осигуряване".

През втория ден на пленарната сесия (21 септември) ще се състои  дебат относно бъдещето на Европейския съюз с участието на Карл-Хайнц Ламбертц, председател на Европейския комитет на регионите, и Дебат относно състоянието на Европейския съюз с участието на  Жан-Клод Юнкер, председател на Европейската комисия.


20.09.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад