Назад

Проектът „КРОС“ на БТПП приключи успешно, 4 месеца предсрочноВ началото на септември Българската търговско-промишлена палата изпълни предсрочно с четири месеца всички дейности по проекта "КРОС" (Комплексно Рамково Обучение и Стаж) от Националния план за действие по заетостта (НПДЗ) за 2017 г.

Целта на проекта бе увеличаване потенциала за развитие на бизнеса в различни точки на страната, чрез осигуряване на качествена и добре подготвена работна сила.

Усилията на Българската търговско-промишлена палата винаги са били насочени към постигането на балансирано развитие на пазара на труда, така че да бъдат удовлетворени потребностите на работодателите от добре подготвени специалисти, които да могат да се справят с предизвикателствата на динамично и иновативно развиващата се икономическа среда. Осигуряването на качествена работна ръка води до увеличаване на потенциала за развитие на бизнеса.

Освен това проект „КРОС“ е инструмент за постигане на целите, заложени в националната политика по заетостта.

Придобиването на нови знания и умения, на нова професионална подготовка и ключови компетентности е фактор и за намаляване на безработицата, особено сред младите хора, които по този начин могат да бъдат включени активно в пазара на труда.

В резултат от изпълнението на проекта 944 безработни лица от София, Монтана, Враца, Добрич, Варна, Поморие, Айтос, Бургас, Пловдив и Благоевград бяха обучени в ключова компетентност „Управление на промяната”, която е необходима, за да могат безработните лица да преодолеят личностната си и професионална изолация чрез включването им в обучение по този специализиран компетентностен модел. Всички те преминаха и през професионални обучения. по професии от сферата на строителството, туризма, градинарството, търговията, стопанското управление, финансите и информатиката. Фокусът бе върху най-уязвимите групи на пазара на труда.

Съгласно поетите ангажименти в подписания договор, 412 лица (43.7% от включените в обучения) на територията на 10 общини, в обхвата на 12 Дирекции „Бюро по труда“ се реализираха на пазара на труда чрез:

  • Включване в субсидирана заетост на 56 лица
  • Включване в заетост, самонаемане и стажуване на 356 лица или над 37.7%, като изпълнението този индикатор бе преизпълнено с над 3,5 процентни пункта спрямо договореното.

 


19.09.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад