Назад

Коментари и предложения на БТПП по проекта на споразумение за механизъм за определяне на МРЗ

Представен от Министерство на труда и социалната политика с цел подпомагане на договарянето между социалните партньори
БТПП оценява положително усилията на Министерството на труда и социалната политика за възобновяване на социалния диалог относно приемането на механизъм за определянето на минималната работна заплата (МРЗ) за страната.

Палатата разгледа проекта на Рамково споразумение за механизъм за определяне на минималната работна заплата за страната, като изпрати на министъра на труда и социалната политика бележки, предложения и коментари  относно трите основни сценария за определяне на размера на МРЗ:

Сценарий 1 - прогнозната МРЗ да се определя като процент от медианната работна заплата

БТПП отбелязва като недостатък на този сценарий липсата на актуална и съпоставима първична информация, въз основа на която ще бъде изчислявана прогнозата за размера на МРЗ. От друга страна, в предложението липсват мотиви защо размерът на прогнозната МРЗ е фиксиран точно на 66% (2/3) от медианната работна заплата.

Сценарий 2 - минималното възнаграждение да зависи от ръста на БВП на глава от населението и ръста на инфлацията

Този сценарий може да бъде преработен чрез използването на показател, който най-точно изразява връзката с производителността на труда. Палатата предлага заменянето на показателя „БВП на глава от населението” с прогнозите за реален растеж на брутна добавена стойност на един зает или реален растеж на брутна добавена стойност на един отработен човекочас.
БТПП оценява като спорен въпроса доколко инфлацията, като показател, включен в сценарий 2, е адекватно да се използва. Палатата предлага отпадането й, или поне намаляването на относителната й тежест във формулата за изчисление, като по-голяма тежест би следвало да има показателят, измерващ производителността на труда.

Сценарий 3 - индикатори за определяне на МРЗ да са линията на бедност, средният размер на домакинство и средният брой работещи в домакинство

Представените показатели за дефиниране размера на прогнозната МРЗ в този сценарий нямат връзка изобщо с пазара на труда и производителността. Те могат да се използват като основа за определяне размера на социалните помощи.

Със пълния текст на становището на БТПП можете да се запознаете  ТУК

 


18.07.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад