Назад

Становище относно проект на ЗИД на Кодекса за социално осигуряване

Палатата подкрепя част от предложенията в проекта


Във връзка с проекта на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, след експертно проучване на направените предложения, БТПП изрази подкрепа за част от предложенията в проекта, като:

  • Предложенията за създаване на правила, насочени към подобряване на прозрачността и корпоративното управление на пенсионните дружества;
  • Въвеждането на система за вътрешен контрол и оценка на риска;
  • Предвиденото създаване на независими членове в Съвета на директорите или в Надзорния съвет на пенсионното дружество, като по този начин ще се постигне по голяма сигурност в осигурителните отношения между съответното дружество и осигурените лица;
  • По-голямата предвидена публичност относно отнемането на пенсионната лицензия, чрез публикуване на информацията и на интернет страницата на Комисията за финансов надзор ;
  • Предвидената възможност за създаване на електронно досие на всяко осигурено лице или пенсионер.

БТПП представи и конкретни бележки по някои  текстове, като:

  • С предвиденото въвеждане на изискването вноските в капитала на пенсионноосигурителното дружество да бъдат само „собствени средства“ е нецелесъобразно, тъй като придобивания на акционерно участие по правило се извършват с привлечени средства. Би следвало да се възприеме по аналогия изискването от Кодекса за застраховането, съгласно който е налице забрана, вноските да: „не могат да се правят със средства с недоказан произход или със средства, получени в резултат от незаконна дейност.”. По този начин ще се уеднакви практиката в сходни случаи в законодателството;
  • Палатата счита, че следва да се даде легална дефиниция на понятията „добра репутация” и „грубо нарушение” заложени в новите текстове.

Становището на БТПП е изпратено до председателя на НСТС.

С пълния текст на становището можете да се запознаете  ТУК


17.07.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад