Назад

БТПП: Възприемането на обратно действие на еднодневните трудови договори предполага такъв принцип да се нормира и за всички трудови договориВ Народното събрание е внесен Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, който касае процедурата за сключване, регистриране и отчитане на еднодневните трудови договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда. С промените се предлага удължаване на срока за сключване и отчитане на еднодневните трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа, възложена от регистриран земеделски стопанин.

БТПП подкрепя инициативите и мерките за намаляване/облекчаване на регулативната тежест при ненакърняване на правилата за лоялна конкуренция.

От тази гледна точка предложеното в законопроекта решение трудовият договор по чл. 114а КТ да се сключва в 14-дневен срок от полагането на труда е напълно приемливо при условие, че такъв принцип се нормира за всички трудови правоотношения. Подобен подход безспорно ще облекчи регулативната тежест и ще създаде еднакви условия за стопанска дейност за всички икономически субекти.

Направеното по-горе предложение е необходимо, тъй като с предлаганото в законопроекта изменение се придава обратно действие на трудовите договори, което е сериозно изключение от правните принципи в българското законодателство. В чл. 20а от Закона за задълженията и договорите е разписано общото правило, че договорите имат силата на закон за тези, които са ги сключили. По отношение действието на законите, в Закона за нормативните актове е заложен принципът, че нормите действат занапред, а обратна сила може да им се придаде само в изключителни случаи. Що се отнася до трудовите договори, по действащата нормативна уредба те задължително имат действие само занапред. Целта е да се гарантира правната сигурност, което е от съществена важност за правоотношенията, свързани с престация на труд и неговото овъзмездяване.

Ето защо, ако се възприеме подходът за обратно действие на трудовите договори, то той би трябвало да е приложим за всички видове трудови договори:

От гледна точка на действащата нормативна уредба, предложението за отложено сключване на договора по чл. 114а КТ би било в противоречие с: а) чл. 63, ал. 1 и 2 КТ (съгласно който работодателят няма право да допуска до работа работника, преди да му предостави екземпляр от сключения трудов договор); б) чл. 3, ал. 4 от Наредба № РД 07-8 от 13 юли 2015 г. за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда пред инспекцията по труда (според, която разпоредба уговореното възнаграждение се изплаща на работника в края на работния ден, срещу разписка, която е неразделна част от трудовия договор); в) евентуално възникнала необходимост от доказване на трудово правоотношение в периода от започване на работата до подписването на трудовия договор и др.

Изложеното налага извода, че ако се възприеме принципът за обратно действие на трудовите договори, то това правило следва да бъде доразвито, като се регламентират всички необходими във връзка с това въпроси, с оглед идентифициране на подобни празноти и подходящата им уредба.

БТПП изпрати становището си по законопроекта до председателя на Националния съвет за тристранно сътрудничество.


05.07.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад