Назад

БТПП принципно споделя заложените цели в законопроекта за изменение и допълнение на Закона за МВРНа заседание вчера Националният съвет за тристранно сътрудничество разгледа отхвърленият от вътрешната парламентарна комисия законопроект за изменение и допълнение на Закона за МВР.

БТПП принципно споделя целта на законопроекта, изразена в неговите мотиви - „реформи, целящи създаване на по-ефективно Министерство на вътрешните работи”.

По отделните групи промени, включени в законопроекта, Палатата има конкретни виждания и предложения.

Предлаганите от законопроекта структурни промени (отделянето в Агенция на сегашната главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”, преструктуриране на съществуващата дирекция „Управление на собствеността и социалните дейности” в изпълнителна агенция към министерството,) не са съпроводени с предварителна оценка за необходимия за това бюджетен финансов ресурс. Не са налице и аргументи и нормативни гаранции, че създаването на държавно предприятие „Център за предоставяне на услуги” (което се предвижда да поеме нетипичните за МВР функции във връзка с предоставянето на административни услуги и да се издържа от събраните такси) няма да има за последица увеличаване на административните такси за обслужване.

Относно конкретните разпоредби в законопроекта, свързани със статута на служителите в министерството БТПП подкрепя:

  • промяната на статута на държавните служители, заемащи длъжности по чл. 142, ал. 1, т. 2 от Закона за МВР (т.нар. „административни служители”) в държавни служители по Закона за държавния служител;
  • регламентиране и гарантиране повишаване на нивото на професионалната квалификация на служителите от МВР;
  • регламентиране на възможността за проверка на обстоятелствата, които служителите декларират ежегодно в декларациите за имуществото и доходите си;
  • нормиране на конкретни правомощия на лицата, работещи по трудово правоотношение при осъществяване на охрана и/или пропускателен режим в района на охраняван обект на МВР, или осъществяване на съдействие при наблюдение на държавната граница;
  • нормиране на възможност за държавните служители на МВР да получават възнаграждение въз основа на сключен граждански договор при изпълнение на проекти, финансирани по програми или механизми на Европейския съюз, или по други международни програми и договори;
  • ограничаване на възможността за полагане на извънреден труд само при изрично съгласие на служителя.

От тази група промени БТПП възразява срещу следните разпоредби от проектозакона:

  • Предлаганото в законопроекта провеждане на тестове, с помощта на които  да се установява нивото на изпълнение на служебните задължения от държавните служители следва да бъде редактирано в императивен, а не в диспозитивен вид. В противен случай предвиденото тестване, което според законопроекта „може” да се провежда няма да има очаквания резултат.
  • Предлаганото в законопроекта изменение, което дава възможност за носене на оръжие от всички служители на МВР е неприемливо и необосновано. В мотивите на законопроекта е разписано, че предложението се дава с оглед даване на възможност при осъществяване на охрана на обекти на МВР от лица, работещи по трудово правоотношение, но в законопроекта липсва подобно условие за носене на оръжие (а именно при осъществяване на охрана на обекти на МВР от лица, работещи по трудово правоотношение).

Пълният текст на Становището на БТПП   ТУК


12.04.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад