Назад

БТПП представи в НСТС позициите си по проектите за държавен бюджет за 2016 г. и бюджети на ДОО и на НЗОКБТПП участва в заседанието на НСТС, на което бяха обсъдени проектите за държавен бюджет за 2016 г. и бюджети на  ДОО и на НЗОК и представи становища по тях.  Палатата представи становищата си по разгледаните законопроекти и настоя да бъде оценена важността на стимулите за инвестиции и икономически растеж.
 
ПО ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ
БТПП подкрепя поддържане на ниските данъчни ставки за корпоративни данъци и тези на физическите лица като важен стимул за инвестиции, икономически растеж и заетост. Подкрепя и усилията за бюджетен дефицит в рамките на 2% от БВП, но счита че са необходими по-амбициозни действия за балансиран бюджет, който следва да е основен приоритет за 2016 г., като напомня, че всеки дефицит, дори най-малкият, един ден ще трябва да се плаща.
 
Според членовете на БТПП една от важните предпоставки  за икономическо развитие е качеството на образованието. БТПП подкрепя номиналния ръст на разходите за образование с близо 61 млн.лв. (от 3 061 млн.лв. през 2015 г. на 3 122 млн.лв. през 2016 г), но при условие, че: а) този ръст е обвързан с подобряване качеството на обучението в учебните заведения (по-високи оценки на изпитите на националното външно оценяване; намаляване на броя на  извинени/неизвинени отсъствия, намаляване на преждевременно напусналите училище ученици и т.н.) и б) при разпределението на публичните средства има диференциран подход, отчитащ постигнатите резултати на всеки от работещите в сферата на образованието.
 
Очакванията на бизнеса са приходите от такси да намаляват, а в бюджета остава притеснителен факта, че се планира тяхното нарастване с близо 10% - те се увеличават от 1 741 млн.лв. през 2015 г. на 1 909 млн.лв. през 2016 година при положение, че продължават таксите да не се определят на разходопокривен принцип. Тук припомняме, че таксата за битови отпадъци и през 2016 година ще продължи да се определя по несправедлив начин, без да се отчита количества битови отпадъци, въпреки законовото изискване това да стане още през 2014 година.
 
Загриженост предизвиква фактът, че вместо за електронно правителство се предвиждат увеличени разходи за публичния сектор, което според Палатата, е движение в обратна посока.
 
В заключение, отчитайки комплексните фактори, които влияят върху икономическата ситуация, сравнително по-добрите параметри в проекта на Закона за бюджета през 2016 г. спрямо тези в бюджета за 2015 г., БТПП приема проекта на бюджета за 2016 година.
 
По отношение на предивидената актуализацията на Държавния бюджет за 2015 година, включена в Преходните и заключителни разпоредби - §7, БТПП изразява своята неподкрепа поради липсата на аргументи за увеличаване на разходите за персонал. Считаме, че така се създава прецедент за безконтролно изразходване на бюджетни средства.
 
Становището на БТПП по ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ ЗА 2016 Г. И МОТИВИ: ТУК
 
ПО БЮДЖЕТА  НА НЗОК
Палатата отбелязва, че за съжаление в здравния сектор, въпреки декларираните намерения все още няма видими измерими резултати .
Като положителна стъпка БТПП приема предлаганите промени, които целят да подобрят контролната дейност на НЗОК и разширяване на правомощията на контролните органи, но сме на мнение, че ако през 2016 година не се реализират реформи, които да подобрят ефективността на изразходваните публични ресурси, финансовото състояние на болниците и събираемостта на здравноосигурителните вноски, както и да се осигури повече проследимост и прозрачност, отново ще се създадат възможности за недостиг на средства в бюджета на НЗОК.
 
Становището на БТПП по ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА 2016 ГОДИНА И МОТИВИ: ТУК
 
ПО БЮДЖЕТА НА ДОО И ПО ПОСТАНОВЛЕНИЕТО ЗА МРЗ
По отношение на пазара на труда, констатираме като голям недостатък административното налагане на увеличение на минималната работна заплата и минималните осигурителни прагове. Не е икономически обосновано как при очакван ръст на производителността на труда до 1% през 2015-2016 година (съгласно пролетната макроикономическа прогнозата на ЕК от 2015 г.), минималната заплата се вдига с 10.5%, а минималните осигурителни доходи - със 7.5%. Тези решения, взети без оценка на въздействието и при липсата на механизъм за изменението на минималното възнаграждение и минималните прагове, за някои предприятия, ознават съкращаване на служители или преминаване в сивия сектор. Остават нашите притеснения за това, че ще бъдат засегнати най-нискоквалифицираните работници, които не могат с производителността на труда да покрият разходите за увеличени заплати.
 
Становището на БТПП по ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2016 ГОДИНА: ТУК
 
Становището на БТПП по ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ  НОВ РАЗМЕР НА МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА ЗА СТРАНАТА ПРЕЗ 2016 г.: ТУК
 

29.10.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад