Назад

Контролен одит на дейността на БТПП по стандарт ISO 9001:2008Резултатите от редовния годишен контролен одит от страна на SGS България за Системата за управление на качеството в БТПП по стандарт ISO 9001:2008 показват нормално функциониране на системата. Наблюденията на външните одитори разкриват добра организация в дейността на БТПП и изводите са, че не се налага извършване на коригиращи действия. Няма открити съществени или несъществени несъответствия при прилагането на системата.
 
Системата за управление на качеството обхваща цялата дейност на Палатата, като е организирана в 10 основни и 11 фундаментални процеса със следния обхват: Членство в БТПП, поддържане на Единен доброволен търговски регистър, предоставяне на услуги по издаване и заверка на документи и справки от представители на БТПП в София и в РТПП; Представителство и защита на интересите на бизнеса; Предоставяне на информация, касаеща бизнеса; Бизнес делегации; Организиране на бизнес събития – семинари и обучения, панаири и изложби, кооперационни борси и тематични форуми; Предоставяне на консултации и преводи; Регистрация в Съвет GS1 България, обучение и консултации за приложението на стандартите на GS1; Обучение и консултации по европейски и международни проекти; Управление и изпълнение на проекти; Икономически анализи; Издателска дейност; Компютърни услуги; Арбитраж, Медиация; Връзки с РТПП и с Браншовите организации.
 
В рамките на одита бе отбелязано, че добре организирана и адаптирана в полза на клиенти е услугата „Преводи”. 
 

03.10.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад