Назад

„ВАШАТА ЕВРОПА“ – портал за практическа информация за граждани и предприятия в Европейския съюз

В условията на функциониращ европейски единен пазар и засилваща се интеграция, пред европейските граждани и предприятия непрекъснато се откриват възможности за извършване на трансгранични дейности. Независимо от това, за тези, които развиват международна дейност, различните администартивни процедури в държавите-членки на ЕС могат да се окажат сериозна пречка. В тази насока, европейските институции и администрациите в държавите-членки обединиха усилията си, за да улеснят мобилността на гражданите и предприятията и тяхното интегриране в Европа чрез създаването на многоезичен единен информационен портал „Вашата Европа”. 
 
„Вашата Европа - предприятия" е платформата, обединяваща на едно място както обща информация, така и практически насоки за предприятията, които възнамеряват да извършват трансгранични дейности и да разширят бизнеса си в чужбина. Целта на инициативата е запознаването на заинтересованите лица със спецификите на администрациите и административните процедури на отделните държави-членки на ЕС. Бизнесът може да се възползва от предоставената практическа информация на европейско и национално ниво във връзка с единния европейски пазар, интернационализация, програми на ЕС за финансиране, европейски стандарти, както и срокове и разходи за стартиране на бизнес в други европейски страни.
 
В рамките на платформата „Вашата Европа - Граждани" гражданите също ще имат достъп до полезна за тях инфоомация, засягаща техните права, възможности за работа и обучение, социално и здравно осигуряване и всичко, което трябва да знаят в случай на пребиваване в друга държава-членка на ЕС. 
 
За максимално улеснение на европейските граждани и предприятия интерактивният портал “Вашата Европа“ предлага информационните си услуги на всичките 23 официални езика на Съюза.
 
За повече инфромация, моля, следвайте линка: http://europa.eu/youreurope/business/index_bg.htm
 
или се свържете с Европейски информационен и иновационен център в БТПП:
Елеонора Карнаса
een@bcci.bg
02 / 8117 417, 8117 515

30.10.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад