Назад

БТПП реализира едно от най-мащабните анкетни проучвания през последните години в България

Ще бъдат събрани над 4,000 мнения за състоянието на трудовоправните и осигурителни отношения у нас
В момента тече едно от най-мащабните анкетни допитвания, които са осъществявани в страната през последните години. То се извършва от Българската търговско – промишлена палата с помощта на единната система на регионалните търговско – промишлени палати по проект по ОП „Развитие на човешките ресурси”, финансиран от Европейската комисия чрез Европейския социален фонд.

Проектът „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й” предвижда като своя Дейност 1 широкомащабно проучване на степента на информираност на работодателите и заетите лица на национално и регионално ниво.

В целевата група на проучването е предвидено да се включат 4000 фирми. Вече е получен отговор от 4170 респондента, за половината от предвидения срок. Според графика на проекта крайният срок за осъществяването на Дейност 1 е края на месец март 2010 г., така че според експертите на БТПП успехът от проучването може вече да се счита за гарантиран.

За сравнение относно величината на извадката, според методиката на Европалати – организацията на европейските търговско – промишлени палати, в която БТПП членува от 1994 г., за да се осигури представителността на едно бизнес проучване за България при статистическа грешка под 4% следва да бъдат анкетирани поне 400 предприятия. (Тази методика се прилага от всички членове на Европалати при проучването на бизнесклимата в Европа вече за 17-ти път).

Ако се цели представителност на ниво регион за планиране (ниво NUTS 2), за всеки от шестте региона за планиране в България следва да се анкетират по приблизително 200 предприятия, тоест общо около 1200.

Значително по-широкият обхват в изследването по проекта на БТПП се дължи на факта, че освен по региони, проучването се стреми да възпроизведе степента на информираност относно действащата нормативна уредба на трудовоправните и осигурителните отношения също и по отрасли.

Проучването се насочва към следните отрасли във всяка от 28-те области на България: производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия; производство на текстил и изделия от текстил, производство на облекло; гражданско строителство и изолации; хотелиерство и ресторантьорство; транспорт, спедиция и съобщения; операции с недвижимо имущество, наемодателна дейност и бизнес услуги; учебно – образователни услуги.

След приключването на Дейност 1 по проекта, в Дейност 2 е предвиден анализ на резултатите и на тази база определяне на основни теми за организиране и провеждане на дискусии и обучения. Следваща стъпка е разработване на методически и учебен инструментариум за обучение на работодатели и членове на синдикални организации в предприятията (Дейност 3). Общо проектът предвижда изпълнението на 15 дейности в течение на 51 месеца – до 31.12.2013 година.

Сред дейностите са организиране на регионални и отраслови семинари, обучения, създаване на дискусионен клуб за обмен на информация между работодатели и синдикалисти, разработване на alert – механизъм, провеждане на обучения за фирмено поведение, корпоративна социална отговорност, бизнес етика, управление на конфликти, посредничество и медиация, подготовка и разпространение на печатни материали и материали за обучение, популяризиране на добрите практики и много други.

Сред новаторските решения в проекта е разработването на електронна платформа с уеб базирана интерактивна информационна среда.

Според експертите на БТПП, голямата активност в реализирането на анкетното проучване дава добър старт за останалите дейности по проекта и е още една гаранция за позитивния ефект, който проектът ще изиграе за „изсветляването” на българската икономика.

Ключът за повишаване на обществената нетърпимост към недобросъвестните практики е в по-добрата информираност – както на служители, така и на работодатели, а провежданото от БТПП изследване ще даде една от най-пълните картини за нагласите и подготовката в трудовоправните и осигурителните отношения: сфера с решаваща важност за стопанския живот на страната.


28.01.2010 г.
Назад