Назад

Предстои създаването на стандарт GuardEn, който ще подпомогне екологичното развитие на малките и средни предприятия

На 7 и 8 октомври Българска търговско – промишлена палата бе домакин на партньорите по проект „GuardEn”, който се изпълнява по програма за транснационално сътрудничество Югоизточна Европа. В проекта участват организации от 8 страни – България, Гърция, Италия, Румъния, Словения, Сърбия, Унгария и Република Хърватска. 
 
Една от основните цели на проекта е да представи и популяризира стандарт за внедряване в практиката на предприятията от хранително-вкусовата промишленост и от аграрния сектор. Стандартът ще представлява съвкупност от методи и превантивни мерки за ограничаване на вредните последици от замърсяването на околната среда при производството на месо, мляко и други важни елементи от животновъдството и преработвателната промишленост.
 
В рамките на изпълнението на дейностите по проекта, предстои БТПП  да избере предприятия от хранително –вкусовата промишленост и аграрния сектор, които да се  включат в т.н.  „пилотни действия“ за внедряване на стандарт GuardEn  и използването му в тяхната бъдеща  дейност. 
 
През м. декември т.г. БТПП  ще проведе среща със заинтересовани фирми от упоменатите сектори, за да представи детайлно предстоящите дейности по проекта и минималните изисквания към участниците , които желаят да се включат в пилотния проект. 
 
За повече информация можете да се обръщате към Дирекция ”Европейска интеграция и проекти”, тел. 02 / 8117 556;
e - mail: projects2@bcci.bg, уеб-страница на проекта: http://www.bcci.bg/projects/guarden/INFOwebsiteBCCI.doc.
 

08.10.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад