Назад

Позиция на БТПП във връзка с политическата обстановка в България 

 
Членовете на Българската търговско-промишлена палата оценяват като сложна социално-икономическата обстановка в страната, свързана с оставката на правителството.
 
 
 
Вследствие на тази оставка ще останат нерешени значими проблеми, възпрепятстващи стопанската дейност на предприемачеството, а именно:
 
 
 • неефективен контрол от всички регулативни държавни органи;
 • голяма степен на административно регулиране и високи административни такси, несъобразени с разходите на администрацията;
 • липса на условия за конкуренция и прозрачност в дейността на сега монополизираните стопански области;
 • високи публични разходи, вкл. и тези за подпомагане на политическите партии (субсидии, имоти и пр.);
 • липса на ефективни мерки, ограничаващи предпоставките за наличие на сив сектор и на корупция, особено в процедурата по изпълнение на обществени поръчки;
 • отсъствие на вътрешнонормативни гаранции за срочно издължаване на държавата по поети договорни задължения към частния сектор, според изискванията на Директива 2000/35/ЕО на Европейския съюз;
 • липса на своевременни мотивирани отговори на отправените до държавните органи предложения на гражданското общество, както и на публичност на аргументите, на основание на които държавните органи не приемат предложенията.

 

С цел да се изясни позицията на предприемачите по исканията на протестиращите граждани БТПП проведе спешно допитване до своите членове.
 
Анализът на резултатите от анкетата показва следното:
 • 75 % от анкетираните настояват институциите в България да продължат отговорно своята дейност;
 • 41% подкрепят искането на протестиращите да има задължителна гражданска квота  на всички управленски нива и във всички държани регулаторни органи, като с това те изразяват убеждението си, че по този начин ще се осъществява активен и ефективен граждански контрол върху дейността на институциите и ще се гарантира прозрачността на управлението. (Според БТПП, обаче, това искане поставя сериозни конституционноправни, законови и практически проблеми);
 • 92% от запитаните са категорични, че депутатите и министрите не следва да се ползват с привилегии при възникване на наказателна отговорност за действията им;
 • 76% от всички анкетирани са убедени, че увеличението на размера на трудовите възнаграждения по административен път ще задълбочи проблемите на бизнеса.

 

БТПП не може да подкрепи искания на протестиращите, които не са съобразени с действащата нормативна уредба, като напр.:
 • незабавно прекратяване на всички съдебни дела  - до установяване обосноваността на сметките - срещу клиентите на енергоразпределителните предприятия, „Топлофикация” и предприятията за водоснабдяване;
 •  одържавяване на дейността, свързана с енергоразпределението.
БТПП изразява становището, че всички искания за повишаване на доходите и пенсиите, без обвързване с произведения брутен вътрешен продукт, ще доведе до дестабилизиране на държавния бюджет, до повишаване на данъчните ставки, до ръст в инфлацията, до загуба на доверие от страна на инвеститорите. Тези искания водят неминуемо до нови съкращения, предимно в малкия и среден бизнес, до нова ескалация за по-високи заплати, до преразпределение на пазарните дялове в полза на едрия бизнес. БТПП винаги е изразявала мнението, че запазването на финансовата стабилност е пряко свързана със запазването на условията на валутен съвет и поддържане на ниско ниво на бюджетния дефицит.
 
 
При съставянето на служебен кабинет по чл. 99, ал. 5 от Конституцията на РБългария, членовете на БТПП настояват служебно назначеното правителство активно да работи не само за организиране на следващите избори, но и за отговорно изпълнение на функциите на всички държавни институции, включващи:
 • стриктно съблюдаване от държавната власт на нормативните изисквания, вкл. и за защита на частната собственост;
 • пълна прозрачност и публичност в работата на държавните институции;
 • срочно и качествено административно обслужване;
 • съблюдаване на фискалната дисциплина и запазване на финансовата стабилност;
 • спазване на принципа „държавата – изряден платец”  – съблюдаване на сроковете за плащания на държавата към частния сектор;
 • продължение на работата, свързана с разработването на оперативните програми и индикативното разпределение на средствата от Европейския съюз по тези програми, като особено внимание се обърне на многофондовите програми;
 • подготовка на Споразумението за партньорство, като се обърне особено внимание вниманието върху мерките за гарантиране спазването на предварителните задължителни условия (conditionalities) на Европейската комисия;
 • осигуряване на гаранции за стабилна политическа среда и спокоен вътрешен ред, създаваща условия за предприемаческа дейност.
 • участие на гражданското общество в обществените и държавно-обществените органи, чрез компетентни представители.
 

27.02.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад