Назад

Откриване процедура за определяне на изпълнител по ОП РЧР
 

Откриване на процедура за определяне на изпълнител

 

за „Проучване и анализ на условията на труд в отрасли „производство на текстил и изделия от текстил, производство на облекло”, „производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия” и „хотелиерство и ресторантьорство” по проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

1.   Обява

2.   Пояснителен документ

3.   Изисквания към офертите

4.   Бланка ОФЕРТА Проучване - Приложение 1 

5.   Бланка ТЕХНИЧЕСКА оферта Приложение 13

6.   Бланка ЦЕНОВА оферта  Приложение 14

7.   Проект на договор Приложение 17

8.   Техническа спецификация Приложение 18 

9.   Критерий за оценка на офертите, показатели, относителната им тежест и методика Приложение 19

10. Декларация на кандидата Приложение 2

11. Декларация информация проучване Приложение 3

12. Декларация за срок на валидност на офертата Приложение 4

13. Декларация запознаване условия  Приложение 5

14. Декларация подизпълнители Приложение 6

15. Декларация съгласие подизпълнител Приложение 7

16. Справка декларация общ оборот Приложение 8

17. Справка декларация договори услеги 3 години Приложение 9

18. Справка декларация екип ключови експерти Приложение 10

19. Бланка CV Europass Приложение 11

20. Декларация ангажираност на член на екипа Приложение 12

21. Примерна банкова гаранция за участие в процедура Приложение 15

22. Банкова гаранция за изпълнение договор за услуга Приложение 16

 

Оферти се подават на адрес:

гр. София 1058, ул. „Искър” № 9, партер, всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.00 ч.

Краен срок за получаване на оферти ‑ 16:00 ч. на 04.03.2013 г.

Лесно изтегляне на документите като ПАКЕТ  <<

 

>  >  >  ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТАЗИ ПРОЦЕДУРА   


11.02.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад