Назад

Тенденциите в прилагането на алтернативни методи за решаване на правни казуси

Интервю със Зорница Михайлова, арбитър в Арбитражния съд към БТПП - Agro.BG бюлетин 

Г-жо Михайлова, какви са тенденциите при прилагането на алтернативни методи за решаване на правни казуси?

Арбитражът е несъдебен исков процес, договорно частно правораздаване. Имуществените спорове могат да бъдат разрешавани както от съд, така и от арбитраж. Арбитражният съд е правораздавателна институция, но за да бъде един спор отнесен за решаване, пред него е необходимо да има арбитражно споразумение. Обичайно е част от договора и се нарича арбитражна клауза. Това позволява спорът да бъде отнесен за решаване пред Арбитражен съд при Българска търговско-промишлена палата. Всички спорове, породени договора, отнасящи се към неговото тълкуване - недействителност, изпълнение, прекратяване, както и спорове, отнасящи се към допълване, празноти в договора или приспособяването към нови възникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд.

Какви спорове могат да бъдат разрешавани в земеделието?

Земеделците сключват най-различни договори - за аренда, наем, покупка на земеделска земя, семена, ПРЗ, торове, продажба на зърно, лизинг. При всички тези договори може да възникне спор. Те могат да бъдат решени чрез арбитраж.

Защо препоръчвате спорът да бъде отнесен към Арбитражен съд, а не пред държавен?

Първо, арбитражното производство е по-бързо от съдебното, то е едноинстанционно. Когато делото бъде разгледано, решението по него е окончателно и задължително за страните. Въз основа на това решение спечелилата страна може да се снабди с изпълнителен лист и да образува изпълнително дело. Арбитражното производство е по-евтино от съдебното. Има заплащане само на една държавна такса, а не на три адвокатски възнаграждения. Освен това, колкото е по-висок материалният интерес, толкова е по-ниска таксата. При претенция, например, от 200 хил. лв., държавната такса при Държавния съд е 4%, която ищецът трябва да заплати при подаване на исковата молба, докато при Арбитражния съд таксата е също пропорционална, но по-ниска. Решението е по-стабилно спрямо решение пред Държавен съд, защото може да бъде атакувано единствено пред Върховния касационен съд в 3-месечен срок и то на изчерпателно посочени в Закона за международния търговски арбитраж основания. Тоест, то е по-стабилно. Това е производство, което много често се използва от големите търговци на зърно именно по тези съображения. За големите международни компании, търговци на зърно, не е без значение колко време ще се проточи едно дело. Това е причина те да използват арбитражното производство за решаване на техните спорове по техни договори.

В съвременното правораздаване е налице тенденция към създаване на все повече арбитражни институции на местно, регионално и световно ниво. Това е така с решаването на спорове в отражение на все по-глобализиран свят, изискващ неутрален, но ефективен механизъм за разрешаване на спорове


Линк

06.09.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад