Назад

БТПП стартира проект „Стимул за трудова интеграция и мотивация за успешни личности“През последните десет години заетостта за нискоквалифицирани хора в ЕС е намаляла с 10%, като тази тенденция не подминава и България. Проучването на уменията на възрастните, проведено от ОИСР („Проучване на PIAAC“), показва, че притежаването на недостатъчни умения силно ограничава достъпа на хората до висококачествени и добре платени работни места. Когато на работниците липсват основни умения, за работодателите е по-трудно да се въведат технологии за повишаване на производителността и да организират работата по нови и иновативни начини. Уменията са от решаващо значение за осигуряване на конкурентоспособност и иновационен капацитет на фирмите, както и за социалното сближаване.

Отчитайки тези фактори и тенденции, БТПП стартира по Националния план за действие по заетостта за 2022 г. проект „СТИМУЛ“ (Стимул за Трудова Интеграция и Мотивация за Успешни Личности) със задачата да допринесе за предлагането на подходящи мерки за квалификация и преквалификация на безработни лица, особено такива от уязвими групи на пазара на труда, по начин, който ще гарантира тяхната бъдеща пригодност за заетост и активно участие на пазара на труда.

Основната цел на проекта е да подпомогне приспособяването на целевата група към актуалните условия на пазара на труда, посредством придобиване на нови умения от безработните лица, отговарящи на очакванията и потребностите на работодателите.

Осигуряването на квалификация по търсени на пазара професии, съобразено с регионалните особености на страната, ще подпомогне насърчаването на заетостта и гарантирането на устойчивост на работните места.

Предвижда се да бъдат обхванати от  дейностите по обучения в ключови компетентности и професионални обучения 865 безработни лица от групите в неравностойно положение, живеещи на територията на над 19 общини. Проектът има балансирано географско покритие на страната и обхваща редица по-малки селища.

Обученията ще подготвят кадри по 12 професии за секторите: „ресторантьорство“, „информатика“,  „стопанско управление“, „производство“, „администрация“, „транспорт“, "туризъм".

Работодатели, членове на БТПП, ще осигурят заетост на най-малко 300 от безработните лица, успешно завършили обученията по проекта.

 

 


27.05.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад